Akademický senát fakulty je jej samosprávnym zastupiteľským orgánom. Má najmenej 11 členov, z toho najmenej jednu tretinu tvoria študenti. Člení na zamestnaneckú časť a na študentskú časť. Funkcia člena akademického senátu fakulty je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana, prodekana, kvestora a tajomníka fakulty. Funkčné obdobie členov akademického senátu fakulty je najviac štvorročné. Zasadnutia akademického senátu fakulty sú verejné. (podľa § 26 Zákona o vysokých školách)

Kompetencia: (§ 27 Zákona o vysokých školách): Pôsobnosť akademického senátu fakulty
(1) Akademický senát fakulty
a) schvaľuje na návrh dekana vnútorné predpisy fakulty podľa § 33 ods. 2 písm. a), b) a f) a vnútorné predpisy fakulty podľa § 33 ods. 3, ak sa na návrh dekana nerozhodne, že fakulta sa bude riadiť príslušnými vnútornými predpismi verejnej vysokej školy [§ 15 ods. 1 písm. b), d), i)
a j)]; schvaľuje na návrh predsedu akademického senátu fakulty vnútorné predpisy fakulty podľa § 33 ods. 2 písm. c) a d),
b) volí kandidáta na dekana, prípadne navrhuje odvolanie dekana z funkcie a schvaľuje návrh rektora na odvolanie dekana (§ 28 ods. 3); ak po odvolaní dekana alebo po predčasnom skončení výkonu jeho funkcie z iných dôvodov fakulta nemá dekana, navrhuje rektorovi osobu, ktorá má byť poverená výkonom funkcie dekana do vymenovania nového dekana,
c) schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov,
d) schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady fakulty,
e) schvaľuje návrh rozpočtu fakulty, ktorý predložil dekan, a kontroluje nakladanie s finančnými prostriedkami fakulty,
f) schvaľuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo v ďalšej tvorivej činnosti fakulty (ďalej len "dlhodobý zámer fakulty") vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom verejnej vysokej školy, predložený dekanom po prerokovaní vo vedeckej rade fakulty a jeho aktualizáciu,
g) schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení fakulty predloženú dekanom,
h) pred schválením vo vedeckej rade verejnej vysokej školy prerokúva návrh študijných
programov, ktoré má uskutočňovať fakulta, predložený dekanom,
i) schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných fakultou predložené dekanom [§ 15 ods. 2 písm. f)],
j) vyjadruje sa o návrhu dekana na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie pracovísk fakulty,
k) volí zástupcu fakulty do Rady vysokých škôl (§ 107 ods. 3),
l) raz za rok podáva akademickej obci fakulty správu o svojej činnosti, ktorú vyvesí na verejne prístupnom mieste a zverejní na internetovej stránke fakulty,
m) vyjadruje sa k návrhom rektora na úkony podľa § 41 ods. 1 písm. a) až c) týkajúcich sa
prevodu majetku alebo zriadenia vecného bremena, alebo predkupného práva na majetok, ktorý slúži na plnenie úloh fakulty pred ich predložením na schválenie akademickému senátu verejnej vysokej školy.
(2) Akademický senát fakulty sa v otázkach uvedených v odseku 1 písm. b), c), d) a k) uznáša tajným hlasovaním a v ostatných otázkach uvedených v odseku 1 rozhoduje tajným hlasovaním, ak o tajnom hlasovaní v danej veci rozhodne.

Predseda AS PF KU:

doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD. 

 

Členovia AS PF KU za zamestnaneckú časť:

Ing. Renáta Bellová, PhD.
prof. PaedDr. Mgr.art. Rastislav Biarinec, ArtD.

Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.
doc. PaedDr. Zuzana Chanasová, PhD. M. A.

doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.
doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD.
doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD.
doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.
Dr. Rosangela Libertini, PhD.
PaedDr. Miriam Matejová, PhD.
PaedDr. Dominika Pažítková, PhD.
doc. Ing. Jana Piteková, PhD.
PhDr. Viera Šilonová, PhD.
RNDr. Štefan Tkačik, PhD.
RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.

Mgr. Zuzana Kuráňová - zuzana.kuranova(zavinac)gmail.com

PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD.

Ing. Jozef Macko, PhD.

 

Členovia AS PF KU za študentskú časť:

Barbora Mojžišová - barbora.mojzisova(zavinac)gmail.com

Mgr. Peter Pekarčík - petopekarci(zavinac)gmail.com

Bc. Matej Kostelník - matej.kostelnik123(zavinac)gmail.com

Patrik Páterek - patrik.paterek(zavinac)gmail.com
Dávid Vinter - dvinter48(zavinac)gmail.com
Bc. Marián Kotyra - marian.kotyra14(zavinac)gmail.com
Mgr. Lenka Chlebanová - lenka.chlebanova797(zavinac)ku.sk

 

KOMISIE:

Volebná a mandátová komisia pri AS PF KU
Doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc. – predseda
RNDr. Ivana Tomčíková, PhD. (členka za AS PF KU)
Dr. Rosangela Libertini, PhD. (členka za AS PF KU)
PaedDr. Miriam Matejová, PhD. (členka za AS PF KU)
Mgr. Beáta Valentínyová (členka za AS PF KU)

pdf logo 2 Zápisnica zo zasadnutia Volebnej a mandátovej komisie AS PF KU, ktoré sa uskutočnilo dňa 20.11.2018

 

Legislatívna komisia pri AS PF KU

Doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.  – predseda
Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. (členka za AS PF KU)
RNDr. Janka Kopáčová, CSc. (členka za AO PF KU)
JUDr. Juraj Čech, PhD. (člen za AO PF KU)
Róbert Švec (za študentskú časť AS PF KU)

 

Komisia pre ekonomické záležitosti a rozvoj

RNDr. Štefan Tkačik, PhD. – predseda
Doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD. (člen za AS PF KU)
Doc. RNDr. Mária Jurečková, CSc. (členka za AO PF KU)
PaedDr. Ján Kamoďa, PhD. (AO PF KU)

Mgr. Peter Pekarčík (člen za študentskú časť AS PF KU)

 

Komisia pre študijné náležitosti, vedecko-výskumnú činnosť a umenie

PhDr. Viera Šilonová, PhD. – predsedníčka
Doc. PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD. (člen za AS PF KU)
Doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD.
Mgr. Eva Bumberová (členka za AO PF KU)
Boris Kočko (člen za študentskú časť AS PF KU)