Projekty

    Počet nájdených projektov: 1

    Pliocénno-pleistocénna denudačná chronológia Západných Karpát zaznamenaná v jaskyniach

    Číslo projektu:VEGA 1/0146/19 Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Dec 2022
    Vedúci projektu:doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.