Projekty

  Počet nájdených projektov: 6

  Podpory a prekážky diferencovaného vyučovania s ohľadom na zabezpečenie rovnosti príležitostí vo vzdelávaní znevýhodnených žiakov

  Číslo projektu:KEGA 017KU-4/2022 Doba riešenia projektu:1. Jan 2022 - 31. Dec 2024
  Vedúci projektu:RNDr. Janka Kopáčová, CSc.

  Súčasný stav, trendy a problémy v technickom vzdelávaní na nižšom a vyššom sekundárnom stupni školy v kontexte dištančného vzdelávania

  Číslo projektu:VEGA 1/0550/22 Doba riešenia projektu:1. Jan 2022 - 31. Dec 2024
  Vedúci projektu:doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.

  Learning by Doing – rozvoj kľúčových kompetencií v predškolskom vzdelávaní (ABC pre materské školy)

  Číslo projektu:2020-1-CZ01-KA201-078464. Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 1. Jan 2023

  Diagnostikovanie digitálnej gramotnosti učiteľov primárneho vzdelávania v kontexte pregraduálnej prípravy a edukačnej reality

  Číslo projektu:VEGA 1/0748/20 Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 31. Dec 2022
  Vedúci projektu:PaedDr. Mária Karasová, PhD.

  Regionálna identita ako súčinný faktor rozvíjania environmentálnej gramotnosti v kontexte primárnej edukácie

  Číslo projektu:VEGA 1/0624/20 Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 31. Dec 2022
  Vedúci projektu:PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD.

  Analýza stavu v technickom vzdelávaní a rozvoj technických zručností žiakov na primárnom stupni školy

  Číslo projektu:VEGA 1/0383/19 Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Dec 2021
  Vedúci projektu:doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.