Cieľom katedry je pripraviť absolventa Pedagogickej fakulty v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov so špecializáciou náboženská výchova – katolícka, ktorý sa môže uplatniť ako učiteľ náboženstva na základných a stredných školách, ako pastoračný asistent, ale aj ako vedecký a výskumný pracovník v oblasti teológie i religionistiky a v iných humanitných a špecializovaných pedagogických inštitúciách. Stanovené ciele katedra plní na vysokej úrovni, čoho dôkazom sú priznané práva Akreditačnou komisiou na realizovanie Bc. a Mgr. stupňa štúdia.

    Prvoradou úlohou Katedry katechetiky a praktickej teológie je odovzdávať teoretické vedomosti z oblasti teológie a zabezpečovať katechetickú prax, pre študentov odboru učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov so špecializáciou náboženská výchova - katolícka teológia na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.

    Katedra sa však zameriava tiež na intelektuálnu formáciu študentov sekulárnych odborov, ktorých vzdeláva v oblasti katolíckej teológie. Vedie svojich študentov k znalosti reflektovať problémy súčasnej spoločnosti, hľadať ich význam a zmysel (teológia je veda o hľadaní a nachádzaní zmyslu) a dokázať primerane odborne argumentovať.