Študujte to, čo vás baví

    Vysokoškolské vzdelávanie na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity je založené na Európskom systéme prenosu kreditov, ktorý zaručuje kompatibilitu s poprednými vzdelávacími inštitúciami a umožňuje tak mobilitu študentov medzi univerzitami v celej Európskej únii.

    Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity ponúka všetky tri stupne štúdia – Bc. štúdium., Mgr. štúdium a PhD. štúdium.

    Na každom stupni vzdelávania má študent možnosť vybrať si v rámci študijného programu predmety štúdia podľa svojho záujmu z ponuky vlastnej katedry i ostatných katedier. Tak sa môže aktívne podieľať na obsahovej tvorbe svojho učebného plánu, jeho optimálnej profilácii a postupovať individuálnym tempom.

    Úspešnosť absolventov PF KU na trhu práce dokladajú štatistiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny aj Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.