eStatistika - Štatistické spracovanie dát v programe IBM SPSS a Microsoft Excel

  E-učebnica štatistiky bola realizovaná ako súčasť projektu KEGA č. 010KU-4/2019 s názvom: Inovatívna forma multimediálnej podpory štatistických metód v sociálnom a pedagogickom výskume.

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:PhDr. Katarína Kohútová, PhD., doc. RNDr. Mária Jurečková, CSc., doc. PhDr. Angela Almašiová, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0934-2
  eStatistika - Štatistické spracovanie dát v programe IBM SPSS a Microsoft Excel

  E-Statistika - elektronická učebnica

   

  Cieľom predkladanej e-učebnice je napomôcť začínajúcim výskumníkom v oblasti sociálno-pedagogického výskumu zvládnuť proces štatistického spracovania dát v empirickom výskume. Venuje sa teoretickým východiskám aplikácie štatistických metód vo výskume a na konkrétnych príkladoch ponúka ich riešenie v štatistickom programe IBM SPSS Microsoft Excel. Príklady a ich štatistická analýza je vizualizovaná vo videopostupe riešenia jednotlivých príkladov (v programe SPSS aj Excel).

  V častiach so štatistickými operáciami nebolo našou ambíciou venovať sa štatistike do hĺbky – na to slúžia iné odborné zdroje. Našou ambíciou bolo, aby výskumník vedel v uvedených programoch dáta vložiť, posúdiť psychometrické vlastnosti výskumného nástroja, realizovať deskriptívnu analýzu a induktívnu štatistiku (komparácia súborov, korelačná analýza). Ponúkame i niekoľko rád pri práci s programom SPSS a Excel, ktoré by mohli výskumníkovi prácu uľahčiť.

  Dúfame, že vyššie popísané ambície budú dosiahnuté a naša e-učebnica bude začínajúcemu výskumníkovi nápomocná.

  Webová stránka bola vytvorená pre Pedagogickú fakultu Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorá stránku zastrešuje. Za kvalitu a obsah príspevkov zodpovedajú autori webovej stránky.