Výberové konanie na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku vyhlásené 3.5.2024 CZ06032/2024PF

  CZ06032/2024PF

  Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na miesto vysokoškolského učiteľa na Centre celoživotného vzdelávania PF KU:

  • 1 pracovné miesto odborného asistenta pre študijný odbor 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na odborovú didaktiku – pracovisko Ružomberok,

  Kvalifikačné predpoklady: vedecko-pedagogický titul druhého alebo tretieho stupňa.

  Ďalšie predpoklady: vedecko-pedagogický titul v danom alebo príbuznom odbore, min. 5 rokov praxe v oblasti vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov, lektorská činnosť, znalosť legislavívy v oblasti vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov.

  • 1 pracovné miesto odborného asistenta pre študijný odbor 8. Ekonómia a manažment – pracovisko Ružomberok,

  Kvalifikačné predpoklady: vedecko-pedagogický titul druhého alebo tretieho stupňa.

  Ďalšie predpoklady: vedecko-pedagogický titul v danom alebo príbuznom odbore, min. 4 roky praxe v oblasti vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov, lektorská činnosť, atestácia v kategórii učiteľ, základný program funkčného vzdelávania v zmysle zákona č. 183/2019 Z. Z., znalosť legislatívy v oblasti celoživotného vzdelávania.

  • 1 pracovné miesto odborného asistenta pre študijný odbor 8. Ekonómia a manažment – pracovisko Ružomberok,

  Kvalifikačné predpoklady: vedecko-pedagogický titul druhého alebo tretieho stupňa.

  Ďalšie predpoklady: vedecko-pedagogický titul v danom alebo príbuznom odbore, min. 5 rokov praxe v oblasti vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov, štátna skúška z anglického jazyka, znalosť legislavívy v oblasti vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov.

  • 1 pracovné miesto odborného asistenta pre študijný odbor 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy – pracovisko Ružomberok,

  Kvalifikačné predpoklady: vedecko-pedagogický titul druhého alebo tretieho stupňa.

  Ďalšie predpoklady: vedecko-pedagogický titul v danom alebo príbuznom odbore, min. 5 rokov praxe v oblasti vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov, lektorská činnosť, základný program funkčného vzdelávania v zmysle zákona č. 183/2019 Z. Z., znalosť legislatívy v oblasti celoživotného vzdelávania.

  Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, odborný asistent – 9. platová trieda).

   Termín nástupu:       po vzájomnej dohode.

  Požadované doklady: prihláška do výberového konania, štruktúrovaný životopis, kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-pedagogických hodností, resp. akademických hodností, doklad o praxi, lektorskej činnosti atď., výpis z registra trestov (nie starším ako tri mesiace) a súhlas dotknutej osoby na zverejnenie osobných údajov na webových stránkach KU.

  Požadované doklady zasielajte do 27. 05. 2024 na adresu: Dekanát Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok. Obálku označte heslom ,,Výberové konanie PF KU – číslo odboru a zameranie”. Prihlášky zaslané e-mailom nebudú akceptované.

   

  PaedDr. Peter Krška, PhD.
  dekan Pedagogickej fakulty