Bakalársky študijný program pedagogika je realizovaný v dennej forme štúdia, prezenčnou metódou, ktorá sa vyznačuje priamym kontaktom učiteľa so študentom.

  Študijný program sa zameriava na dosiahnutie stanovených výstupov vzdelávania a výchovy v kontexte aktuálnych stratégií transformácie z tradičného školstva na školstvo inkluzívne, moderné. Prostredníctvom aktualizácií, zberu dobrej praxe a inovácií prípravy budúcich pedagógov usiluje o naplnenie cieľov študijného programu a teda vychovávať a vzdelávať absolventov, ktorí sú plnohodnotne spôsobilí budovať inkluzívnu klímu škôl s pozitívnym dopadom na ochranu duševného zdravia všetkých aktérov školskej komunity, rozvíjať školskú úspešnosť žiakov, atď.

  Okrem toho sa absolventi budú schopní uplatniť aj v ostatných špecializáciách, v prvom rade ako pedagogickí asistenti pri rôznych špecifických potrebách žiakov alebo vychovávatelia v rezortoch sociálnej práce, špeciálneho školstva a pod. Príslušný študijný program je zaradený do študijného odboru Učiteľstvo a pedagogické vedy na úrovni 1. stupňa vysokoškolského vzdelávania so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky. Jadro študijného programu je založené na predmetoch, v ktorých sa kladie dôraz najmä na získanie základných vedomostí v oblasti pedagogiky. Absolventi získajú kompetencie zo základov pedagogiky, teórie výchovy, všeobecnej a vývinovej psychológie, dejín školstva a pedagogiky, sociálnej pedagogiky, pedagogickej a sociálnej komunikácie, pedagogiky voľného času, pedagogickej asistencie. Súčasťou štúdia je tiež získanie úvodných teoretických vedomostí vo vzdelávaní detí a mládeže s rôznymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vo voľnom čase a mimoškolskej činnosti. Študent prostredníctvom observačnej praxe v školských a mimoškolských zariadeniach nadobúda aj praktické observačné zručnosti.

  V príslušnom študijnom programe sú obsiahnuté predmety všeobecného základu, ktoré sú špecifikom Katolíckej univerzity v Ružomberku a predmety študijného programu pedagogika.

  Laboratóriá a učebne

  Katedra pedagogiky a psychológie disponuje Centrom diagnostiky, terapie a prevencie FAS, ktoré slúži pre účely výskumných aktivít akademikom a študentom, ako aj pre účely edukácie študentov v oblasti kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu (najmä spracovanie, vyhodnotenie a analýza dát).

  Centrum v tomto akademickom roku vykročilo vpred modernej vede a výskumu pre prax. Vo svojich priestoroch zriadila „observačné laboratórium“, ktoré od 12.9.2018 reflektuje nielen na výučbové potreby akademikov, ale aj študentov a odborníkov z praxe.

  Miestnosť je vybavená nepriehľadným observačným oknom, kamerovou technikou s prenosom záznamu do príslušných externých zasadacích miestností, kde môžu záznam observácie sledovať ďalšie osoby.