Multidisciplinárna spolupráca pri podpore pozitívnych zmien u rodín

  Medzinárodná konferencia
  Začiatok (dátum, čas):7. 4. 2022, 9:30
  Koniec (dátum, čas):7. 4. 2022, 17:00
  Miesto:Bratislava
  Usporiadateľ:Pedagogická fakulta
  Kategória:Konferencia s medzinárodnou účasťou
  Zameranie:filozofické a humanitné
  WWW:www.multidisciplinarity.eu/medzinarodna-konferencia
  Kľúčové slová:konferencia. multidiscplinarna
  Poplatok:Konferencia je pre všetkých účastníkov zadarmo

  Kontaktná osoba: Oľga Okálová

  Partneri Erasmus+ projektu „Multidisciplinary support of positive changes within families in difficult situations“ pripravili medzinárodnú konferenciu „Multidisciplinárna spolupráca pri podpore pozitívnych zmien u rodín“.

  Medzinárodná konferencia „Multidisciplinárna spolupráca pri podpore pozitívnych zmien u rodín“ sa zameriava na hlavné ciele Vlády SR v oblasti duševného zdravia. Obsah konferencie reflektuje na inkluzívne procesy multidisciplinárnej spolupráce pri poskytovaní priamej a adresnej podpory rodinám.

  Na podujatí chceme predstaviť výsledky výskumu faktorov efektivity multidisciplinárnych tímov a posilňovanie prepojenia vzťahov kľúčových aktérov na všetkých úrovniach multidisciplinárnej spolupráce (mikto-mezo-makro) v dotknutých medzirezortných systémov ochrany duševného zdravia, inklúzie a kvality života. 

  Čo je to multidisciplinarita? Ako môžeme budovať multidisciplinárny tím spolu s rodinou? Podľa čoho spoznáme multidisciplinárne praxe? Aké sú naše zručnosti a reflexia pri multidisciplinárnej spolupráci? Delíme sa o sebaskúsenosť v multidisciplinárnom tíme? Potrebujeme pre tím supervízora, mentora?

  Medzinárodná konferencia otvára témy, ktoré sa týkajú budovania funkčnej multidisciplinárnej spolupráce potrebnej pri systematickej podpore duševného zdravia komunít. Tiež témy o pozitívnych zmenách u rodín v ťažkých životných situáciách, kde je nevyhnutné hľadať vnímavé a nestigmatizujúce riešenia duševných ťažkostí. Súčasťou konferencie sú príspevky nielen odborníkov z oblasti psychológie, školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí, ale i laických poradcov, peerov a ľudí so sebaskúsenosťou.Účastník v praxi uplatňuje inovované kompetencie zamerané na multidisciplinárne riadenie pozitívnych zmien v oblasti školskej úspešnosti a ochrany duševného zdravia. Uplatňuje kompetencie pre multidisciplinárnu spoluprácu (týkajúce sa rolí, tímovej spolupráce, hodnôt, interpersonálnej komunikácie a i.).

  Konferencia je pre všetkých účastníkov zadarmo.

  Webová stránka konferencie