doc. Ing. Eva Culková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka
  doc. Ing. Eva Culková, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra chémie

  Hrabovská cesta 1B
  034 01 Ružomberok

  Kancelária: A304
  Telefón:
  Email: eva.culkova@ku.sk

  Profesijná charakteristika

  OSOBNÉ ÚDAJE

  Meno: Eva Culková, rod. Lisá

  Titul: doc. Ing., PhD.

  Adresa pracoviska: Katedra chémie, PF KU, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok


  VZDELANIE, KVALIFIKÁCIA

  Bakalárske:

  1998                            Chemicko-technologická fakulta, STU v Bratislave, odbor: potravinársko-biochemický

  Inžinierske:

  2000                            Chemicko-technologická fakulta, STU v Bratislave, odbor: potravinárstvo

  Doktorandské:

  2015                            Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave, Ústav analytickej chémie, odbor: 4.1.17 analytická chémia, externá forma

  Habilitácia:

  2022                            Fakulta prírodných vied, UCM v Trnave, odbor: analytická chémia


  PRIEBEH A ZOZNAM DOTERAJŠÍCH PRACOVNÝCH POMEROV

  2001 – 2008                  Jednota -LSSD, Liptovský Mikuláš

  2009 – 2010                  predĺžená materská dovolenka 

  2010 – 2015                  asistent na Katedre chémie, PF KU v Ružomberku                                

  2015 – 2022                  odborný asistent na Katedre chémie a fyziky, PF KU v Ružomberku

  2022 – doteraz             docent na Katedre chémie a fyziky, PF KU v Ružomberku