Oznam o vyhlásení Volieb do Akademického senátu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktoré sa uskutočnia 5. októbra 2021

Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku oznamuje, že dňa 15. júna 2021 uznesením č. 22/2021 vyhlásil v súlade so Zásadami volieb do AS PF KU v Ružomberku (pre funkčné obdobie AS PF KU 2021-2025) riadne voľby do Akademického senátu.
Oznam o vyhlásení Volieb do Akademického senátu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktoré sa uskutočnia 5. októbra 2021

Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku oznamuje, že dňa 15. júna 2021 uznesením č. 22/2021  vyhlásil v súlade so Zásadami volieb do Akademického senátu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (pre funkčné obdobie AS PF KU 2021-2025) riadne voľby do Akademického senátu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku na funkčné obdobie 2021-2025.

Pre potreby volieb sa na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej len „fakulta“) zriaďujú dva volebné obvody, z ktorých jeden volebný obvod tvoria členovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty a druhý volebný obvod tvoria členovia študentskej časti akademickej obce fakulty.

Členovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty volia sedemnásť členov akademického senátu fakulty tak, aby každá katedra, ktorá uskutočňuje akreditovaný študijný program, a Centrum celoživotného vzdelávania PF KU (ďalej CCV) mali právo v akademickom senáte mať jedného zástupcu (člen zamestnaneckej časti akademickej obce zaradený na tejto katedre alebo CCV v zmysle pracovnej zmluvy). Do AS PF KU pre funkčné obdobie 2021 – 2025 budú volení zástupcovia zamestnaneckej časti AO PF KU za nasledovné pracoviská fakulty:

 1. Katedra biológie a ekológie,
 2. Katedra cudzích jazykov,
 3. Katedra geografie,
 4. Katedra hudby,
 5. Katedra chémie,
 6. Katedra informatiky,
 7. Katedra katechetiky a praktickej teológie,
 8. Katedra manažmentu,
 9. Katedra matematiky,
 10. Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky,
 11. Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky,
 12. Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín (detašované pracovisko fakulty v Levoči),
 13. Katedra sociálnej práce,
 14. Katedra špeciálnej pedagogiky a liečebnej pedagogiky (detašované pracovisko fakulty v Levoči),
 15. Katedra telesnej výchovy a športu,
 16. Katedra výtvarnej výchovy,
 17. Centrum celoživotného vzdelávania.

Do volieb môžu byť za kandidátov za zamestnaneckú časť akademickej obce fakulty za príslušné pracovisko (t.j. katedru alebo CCV) navrhnutí len tí členovia zamestnaneckej časti AO PF KU,  ktorí sú v pracovnom pomere zaradení na uvedených pracoviskách v zmysle pracovnej zmluvy na ustanovený týždenný pracovný čas.

Študenti denného a externého bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia zapísaní na študijných programoch uskutočňovaných na fakulte (študentská časť akademickej obce fakulty) volia tajným hlasovaním deviatich členov študentskej časti akademickej obce fakulty. Z toho 4 študentov za bakalársky stupeň štúdia, 3 študentov za magisterský stupeň štúdia, 2 študentov za doktorandský stupeň štúdia.

Do volieb môžu byť za kandidátov za študentskú časť akademickej obce fakulty  navrhnutí len právoplatní členovia študentskej časti akademickej obce fakulty, teda študenti denného alebo externého štúdia na ktoromkoľvek stupni štúdia zapísaní na študijných programoch uskutočňovaných na fakulte.

Voľby prebehnú podľa nasledovného harmonogramu:

1) Volebnú listinu za zamestnaneckú časť AO PF KU, podľa stavu zamestnanosti na PF KU k 26. septembru 2021 pripraví a predsedovi volebnej komisie odovzdá najneskôr 27. septembra 2021 do 9:00 hod. pracovníčka personálneho a mzdového oddelenia PF KU. Zoznam členov katedier a CCV, ktorí môžu byť navrhnutí za kandidáta, bude zverejnený na úradnej výveske PF KU do 9:00 hod. 27. 09. 2021. 

2) Volebnú listinu (zoznam študentov, ktorí môžu kandidovať v riadnych voľbách) za študentskú časť AO PF KU, podľa stavu na PF KU k 26. septembru 2021 pripraví a predsedovi volebnej komisie odovzdá najneskôr 27. septembra 2021 do 9:00 hod. vedúca Študijného oddelenia PF KU. Zoznam členov študentskej časti AO PF KU, ktorí môžu byť navrhnutí za kandidáta, bude zverejnený na úradnej výveske PF KU do 9:00 hod. 27. septembra 2021.

3) Návrhové listiny kandidátov budú k dispozícii na vrátnici a v kancelárii dekana PF KU, Hrabovská cesta 1 od 27. septembra do 1. októbra 2021. Návrhovú listinu musí vlastnoručne podpísať navrhovateľ a navrhovaný kandidát. Návrhové listiny možno odovzdať osobne predsedovi volebnej komisie, alebo ním delegovanej osobe, v budove PF KU na Hrabovskej ceste 1, v zasadačke č. 139, v dňoch:

 • 27.09. 2021 od 10:00 do 12:00 hod.;
 • 29.09. 2021 od 10.00 do 12:00 hod.;
 • 01.10. 2021 od 10.00 do 12:00 hod.

Návrhové listiny možno doručiť doporučeným listom najneskôr do 01. októbra 2021, na nasledovnú adresu doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Gejdoš, PhD. ; Hrabovská cesta 1; 03401 Ružomberok. Návrhy, ktoré budú doručené poštou alebo osobne po 01. októbri 2021 (po 12:00 hod – rozhoduje čas doručenia), nebudú akceptované.

4) Mená navrhnutých kandidátov do AS PF KU budú zverejnené na úradnej výveske PF KU a na internetovej stránke PF KU dňa 01. októbra 2021 najneskôr do 15:00 hod.

5) Predstavovanie kandidátov sa uskutoční dňa 04. októbra 2021 o 10.00 hod. v budove Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku, na Hrabovskej ceste 1.

6) Voľby sa uskutočnia 05. októbra 2021 nasledovne:

 • v Ružomberku, od 8:00 do 10:30; v budove dekanátu PF KU; Hrabovská cesta 1, v zasadačke č. A114;
 • v Levoči, od 12:00 do 13:30 v budove Inštitútu Juraja Páleša, Bottova 15, v zasadačke;

7) Výsledky volieb budú zverejnené po ich potvrdení Volebnou a mandátovou komisiou pri AS PF KU najneskôr 7. októbra 2021 do 15.00 hod. na úradnej výveske PF KU a na  internetovej stránke.

8) Na uskutočnenie, organizáciu a zabezpečenie týchto volieb je ustanovená volebná komisia pre Riadne voľby do AS PF KU pre funkčné obdobie 2021 – 2025 v zložení:

 1. Doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.     predseda Volebnej komisie,
 2. PaedDr. Bohuslav Stupák, PhD.      člen za zamestnaneckú časť AO,
 3. ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD.     nominant Veľkého kancelára KU,
 4. Bc. Patrik Páterek     člen za študentskú časť AO,
 5. Bc. Kristína Šepelová       člen za študentskú časť AO.

       Náhradníci:

 1. PaedDr. Mária Vargová, PhD.     člen za zamestnaneckú časť AO,
 2. PaedDr. Katarína Russinová, PhD.      člen za zamestnaneckú časť AO,
 3. Mgr. Dominik Očko      člen za študentskú časť AO,
 4. Mgr. Nikola Lukačová        člen za študentskú časť AO,
 5. Veronika Karkošková        člen za študentskú časť AO.

9) Ak sa voľby nebudú môcť z dôvodu krízového alebo núdzového stavu uskutočniť riadnou formou, volebná komisia môže rozhodnúť o ich realizácií elektronickým hlasovaním.

Priebeh volieb sa bude riadiť Zásadami volieb do AS PF KU (pre funkčné obdobie AS PF KU 2021-2025).

15. júna 2021

Doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.
Predseda AS PF KU