Zdravie, Pohyb a Prevencia

  Športová akcia organizovaná študentmi KTVŠ PF v Ružomberku
  Zdravie, Pohyb a Prevencia

  Každoročne na 7.apríla  pripadá Svetový deň zdravia (World Healthy Day), ktorý bol vyhlásený v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Tento dátum býva tradične sprevádzaný celosvetovými podujatiami, ktorý tento rok podporila svojím eventom aj KTVŠ spolu s jej študentmi.

  Študenti 2. roč. Bc. štúdia a zároveň budúci učitelia telesnej a športovej výchovy spolu s členmi Katedry telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty v Ružomberku zrealizovali I. ročník akcie pod názvom Zdravie, Pohyb a Prevencia, ktorý sa uskutočnil 7. 4. 2022 pod záštitou Svetového dňa zdravia. Bohatý pohybový program, ktorý prichystali študenti KTVŠ pre deti sa tešil priazni. V úvode dekan Pedagogickej fakulty PaedDr. P. Krška, PhD. spolu s vedúcim KTVŠ PaedDr. A. Hubinák, PhD. privítali športových nadšencov pohybu v priestoroch pohybového štúdia PF, kde sa ich následne ujali študenti KTVŠ. Na deti čakal program so zameraním na základnú somatometriu hodnotenú štandardizovanou metódou s využitím omromu a pohybové aktivity so zameraním na správne držanie tela, rozvoj pohybových a psychomotorických schopností, ako aj zdokonaľovanie pohybových zručností  jemnej motoriky. V závere sa vedenie KTVŠ spolu so študentmi poďakovali deťom certifikátom účasti pre každého zo zúčastnených a participácii na uvedenej akcii.

  Význam uvedených aktivít zo strany študentov ako aj členov KTVŠ je podporovať význam pohybovej aktivity telovýchovného a športového charakteru v spôsobe života detí, a tým budovať u nich kladný a dynamický vzťah k pohybu ako prevencie ich zdravia v dospelosti.

  Poďakovanie patrí všetkým študentom KTVŠ, kolegom a zainteresovaným stranám, ktorý sa podujatia zúčastnili. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník. 

  A čo povedať na záver, iba toľko, že byť pohybovo aktívny a zdravo sa stravovať sú dve dobré rady, ako začať a starať sa o svoje zdravie v každom veku.