prof. Ing. Iveta Ubrežiová CSc.

  Vedúca katedry, garantka študijných programov v odbore 08-Ekonómia a manažment-3.3.15 Manažment na Bc. štúdiu a 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku na Mgr. štúdiu, členka Atestačnej komisie KU od 1. mája 2021-31.apríla 2025, členka SAAVS v Bratislave od 9.5.2020 - 8.5.2026 v odbore Ekonómia a manažment, Profesorka
  prof. Ing. Iveta Ubrežiová CSc.

  Kde ma nájdete

  Katedra manažmentu

  Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta Hrabovská 1
  034 01 Ružomberok

  Kancelária: č.415
  Telefón:
  Email: iveta.ubreziova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Štvrtok
  09:00 - 11:00

  Konzultačné hodiny budú na Pedagogickej fakulte, Katedra manažmentu, 4. poschodie, miestnosť 415. Konzultácie sa môžu dohodnúť aj individuálne po mailovej komunikácii. Consulting hours will be at the Department of Management, 4th floor, No. 415 or after agreed in advance.

  ResearchGateORCIDWOS ResearcherSCOPUS

  Profesijná charakteristika

  prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc. absolvovala II. a III. stupeň štúdia na Prevádzkovo – ekonomickej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. 1.2.1998 nastúpila na pozíciu odbornej asistentky na Katedru manažmentu a marketingu na FEM SPU v Nitre. Pôsobila ako docentka na Katedre manažmentu FEM SPU v Nitre od roku 2004 a profesorka v odbore Ekonomika a manažment podniku od roku 2012. Od roku 1.10.2019 pôsobí na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Katedra manažmentu v Poprade. Je odborníčka na problematiku manažmentu podnikov s významným domácim a medzinárodným ohlasom. Jedna z prvých slovenských vysokoškolských pedagógov, ktorí položili základy vzdelávania v oblasti medzinárodného manažmentu a medzinárodného podnikania. Osobitnú pozornosť venuje problematike internacionalizácie a vplyvu internacionalizácie na podnikateľskú činnosť. Ako prvá autorka spracovala komplexnejší pohľad na problém medzinárodného podnikania a manažmentu a vydala vysokoškolskú učebnicu v spoluautorstve Manažment a marketing v medzinárodnom prostredí (už v roku 2001), neskôr samostatné skriptá a učebnice Medzinárodný manažment a podnikanie (2008, 2013, 2015, 2018). V rokoch 2000-2019 sa zúčastnila viacerých prednáškových pobytov na zahraničných univerzitách na Cornell University Ithaca /USA/, University of Economics v Krakowe /Poľsko/, Dronten Agricultural University /Holandsko/, Abo Akademi School of Business v Turku /Fínsko/, University of Oviedo /ŠPanielsko/, University of Bucharest /Rumunsko/, University FAN S. Noli Korca a University of Tirana /Albánsko ako aj Nuels Kyjev /Ukrajina/, University of Agriculture in Cracow /Poľsko/, Timiryazev University in Moscow (Rusko), ako členka nezávislej akreditačnej komisie ARSA na Štátnej poľnohospodárskej univerzite v Belgorode, Ruská federácia, členkou štátnicovej komisie na Fakulte ekonomiky, Timiriazevová univerzita v Moskve, Ruská federácia v rokoch 2015-2019, členka Redakčnej rady vedeckého časopisu TRENDY V PODNIKÁNÍ/Business Trends ISSN 1805-0603 (Západočeská univerzita Plzeň, Fakulta ekonomická) od roku 2014, členka Redakčnej rady vedeckého časopisu Journal of Agribusiness and Rural Development (Poľnohospodárska univerzita v Poznani, Poľsko) od roku 2012 a vykonáva iné aktivity, ktoré súvisia s pedagogickou a vedecko - výskumnou činnosťou.