Ing. Jana Jacková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Metodička pedagogickej praxe pre učiteľstvo informatiky, Študijná poradkyňa pre študentov rozširujúceho štúdia informatiky, Univerzitná docentka
  Ing. Jana Jacková, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra informatiky

  Hrabovská cesta 1B
  034 01 Ružomberok

  Kancelária: A404
  Telefón: +421 44 43 26 842
  Email: jana.jackova@ku.sk

  ResearchGateORCID

  Profesijná charakteristika

  Ing. Jana Jacková, PhD.  vyštudovala na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave odbory Elektronické počítače (Ing., Elektrotechnická fakulta) a Odborová didaktika (PhD., Materiálovotechnologická fakulta). Ako samostatná analytička a programátorka sa podieľala na vývoji podnikového informačného systému pre  TEXICOM Bavlnárske závody Ružomberok, kde pracovala v odbore Automatizované systémy riadenia. V oblasti informatického vzdelávania sa profesijne pohybuje od roku 1994, na stredných školách ako učiteľka informatiky a výpočtovej techniky a na vysokých školách v príprave budúcich informatikov a učiteľov informatiky. Oblasťami jej záujmu a výskumu sú najmä didaktika informatiky a odborová didaktika, pedagogická prax budúcich učiteľov informatiky, informačné technológie vo vzdelávaní, výučba programovania, databázové a informačné systémy. Je členkou ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie "Matematika a práca s informáciami - Informatika" pri Štátnom pedagogickom ústave. Niekoľko rokov sa aktívne podieľala na organizovaní medzinárodnej konferencie DidInfo o vyučovaní informatiky na všetkých stupňoch i vo všetkých formách vzdelávania. 

  Jana Jacková received the Ing. degree in Electronic Computers, and the PhD. degree in Branch Didactics from Slovak University of Technology in Bratislava. Her educational activities and research focus on didactics of informatics/computer science, teacher training in informatics, ICT in education, teaching programming, database and information systems and participation in computing education research. Dr Jacková is a member of the of the Central Commission for Pre-Primary and Basic Education "Mathematics and working with information - Informatics" at the State Pedagogical Institute, Slovakia. She was a co-organizer of the international conference DidInfo about teaching/learning of  Informatics in all levels and forms of education for a few years.