doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka
  doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra hudby

  Nám. A. Hlinku 56
  034 01 Ružomberok

  Kancelária: 212
  Telefón: +421905 199 646
  Email: janka.bednarikova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Piatok
  13:00 - 14:30

  Profesijná charakteristika

  Janka Bednáriková (rod. Bystričanová) – docentka, doktorka gregoriánskeho spevu pôsobí na Katedre hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku od roku 1999. V rokoch 2010 - 2014 bola riaditeľkou Ústavu hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby na PF KU, v rokoch 2014 - 2018 prorektorkou pre vedu a umenie na KU v Ružomberku, od roku 2019 je tajomníčkou Odborovej komisie v študijnom odbore 1.1.10 Odborová didaktika, v študijnom programe Didaktika hudby a študijnou poradkyňou na Katedre hudby PF KU.

  Absolvované štúdiá:

  - magisterské štúdium učiteľstva všeobecno-vzdelávacích predmetov, odbor ruský jazyk – hudobná výchova na Pedagogickej fakulte v Nitre (1987-1992); diplomový klavírny koncert a práca na tému Interpretačný pohľad na môj diplomový koncert;

  - magisterské štúdium gregoriánskeho chorálu na Pápežskom inštitúte posvätnej hudby v Ríme (Pontificio Istituto di Musica Sacra), magisterská práca na tému: Analisi liturgico-musicale degli uffici dei Ss. Adalberto e Martino nel ms. EC Lad 3 di Bratislava (1992-1997);

  - rigorózna práca na tému Základy gregoriánskeho chorálu, PF KU v Ružomberku (2002);

  - doktorandské štúdium v odbore gregoriánsky chorál na Pápežskom inštitúte posvätnej hudby v Ríme (Pontificio Istituto di Musica Sacra), dizertačná práca na tému: Frammenti gregoriani in Slovacchia (obhájená v Ríme, 2009);

  - habilitačné konanie v odbore 1.1.10 Odborová didaktika - Didaktika hudby na PF KU v Ružomberku, habilitačná práca na tému: Vyučovanie gregoriánskeho chorálu na Slovensku; habilitačná prednáška na tému: Postavenie a poslanie hudobnej výchovy a umenia na Slovensku v kontexte dnešnej doby (2014).

  Okrem pedagogického pôsobenia sa venuje vedeckému bádaniu fragmentárne zachovaných stredovekých pamiatok na našom území a umeleckému vedeniu vokálneho telesa Schola Cantorum Rosenbergensis na PF KU v Ružomberku, s ktorým sa zúčastňuje na verejných vystúpeniach, liturgických slávnostiach a na koncertoch duchovnej hudby.