doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.

  Zástupca vedúceho katedry, Univerzitný profesor
  doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra geografie

  Hrabovská cesta 1B
  034 01 Ružomberok

  Kancelária: A319
  Telefón:
  Email: pavel.bella@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Streda
  14:00 - 15:30

  ResearchGateORCIDWOS ResearcherSCOPUS

  Profesijná charakteristika

  Vysokoškolské štúdium

  1980 – 1985  Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Geografia a kartografia

   

  1986  Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

  RNDr., doktor prírodovedy v odbore Geografia a kartografia

   

  Doktorandské štúdium

  1998 – 2000  Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave,

  Geografický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave

  PhD., philosophiae doctor v odbore Fyzická geografia a geoekológia

   

  Habilitačné konanie

  2010  Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

  docent v odbore Fyzická geografia a geoekológia

   

  Zamestnanie - pracovné zaradenie

  odborný asistent / Katolícka univerzita v Ružomberku, 2006-2010
  docent / Katolícka univerzita v Ružomberku, 2010-2022
  univerzitný profesor / Katolícka univerzita v Ružomberku, od roku 2022

   

  Zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu

  Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku
  Učiteľstvo geografie (v kombinácii) prvý stupeň (Bc.)
  Učiteľstvo geografie (v kombinácii) druhý stupeň (Mgr.)

   

  Externý školiteľ doktorandského štúdia v odbore Fyzická geografia a geoekológia

  Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, od roku 2011

   

  Zameranie výskumnej činnosti

  geomorfológia krasu, morfológia a genéza jaskýň
  paleogeografický výskum krasu a rekonštrukcia vývoja reliéfu

  denudačná chronológia Západných Karpát na základe datovania jaskynných sedimentov
  geoekológia, krasová krajina a jaskynné geosystémy