PaedDr. Peter Krška, PhD.

  Dekan, Univerzitný docent
  PaedDr. Peter Krška, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra telesnej výchovy a športu

  Hrabovská cesta 1
  034 01 Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón: +421 918 722 119
  Email: peter.krska@ku.sk

  ORCIDWOS ResearcherSCOPUS

  Profesijná charakteristika

   

  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

  FHV UMB Banská Bystrica

  1996

  učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov aprobácia telesná výchova – pedagogika

  Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

  FHV UMB Banská Bystrica

  2001

  Športová edukológia