doc. PaedDr. Peter Mačura, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  doc. PaedDr. Peter Mačura, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra telesnej výchovy a športu

  Hrabovská cesta 1
  034 01 Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: peter.macura@ku.sk

  Profesijná charakteristika

  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

  Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu

  1980

  učiteľstvo pre školy II. cyklu - aprobácia telesná výchova a angličtina

  Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

  Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu

  1992

  75-02-9 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – teória vyučovania telesnej výchovy

  Habilitácia

  Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu

  2009

  Športová Kinantropológia