prof. PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD.

  Vedúci katedry, Profesor
  prof. PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD.

  Kde ma nájdete

  Katedra výtvarnej výchovy

  Námestie A. Hlinku 56
  03401 Ružomberok

  Kancelária: 105
  Telefón:
  Email: rastislav.biarinec@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Streda
  09:00 - 11:00

  Profesijná charakteristika

  Rastislav Biarinec

  Narodený: 25. marca 1968 v Ružomberku

  Stredoškolské štúdium:

  1982 – 1986   Stredná umelecko-priemyselná škola v Kremnici, odbor reštaurovanie štukovej výzdoby

  Vysokoškolské štúdium, Mgr. art:

  1987 – 1993  Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, odbor sochárstvo, obhajoba diplomovej práce na tému: Eliptická galaxia NGC – 5128, školiteľ prof. akad. soch. Juraj Meliš

  Doktorské štúdium, PaedDr.:

  2006   Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore učiteľstvo umeleckých predmetov, špecializácia učiteľstvo výtvarnej výchovy na tému: Priestorové umelecké prejavy na hodinách výtvarnej výchovy

  Doktorandské štúdium, ArtD.:

  2000 – 2006   Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

  Dizertačná skúška:

  2005   Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

  Obhajoba dizertačnej práce:

  2006   Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, v umeleckom odbore výtvarné umenie, špecializácia voľná výtvarná tvorba na tému: Mystérium krajiny – geológia okolia Ružomberka, ako inšpirácia vo výtvarnom umení, školiteľ prof. akad. soch. Juraj Meliš

  Habilitácia, doc.:

  2009   Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, habilitovaný na docenta v študijnom odbore výtvarné umenie – sochárstvo, prednáška na tému: Mystérium krajiny

  Inaugurácia, prof.:

  2017   Akadémia výtvarných umení Jána Matejku v Krakove, inaugurovaný na profesora v študijnom odbore výtvarné umenie

  Priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov a obdobných pracovnoprávnych vzťahov a doterajšieho vedecko-pedagogického a odborného pôsobenia:

  1986 – 1987    učiteľ na  SUPŠ v Kremnici
  1993 – 1997    učiteľ na  súkromnej ZUŠ v Ružomberku
  1995 – 1998    učiteľ na  SPŠ textilnej v Ružomberku
  1996 – 1997    asistent Katecheticko-pedagogického inštitútu sv. Ondreja Trnavskej univerzity v Ružomberku, zástupca vedúceho Katedry výtvarného umenia
  1997 – 2000    odborný asistent na Katecheticko-pedagogickom inštitúte sv. Ondreja Žilinskej univerzity v Ružomberku, zástupca vedúceho Katedry výtvarného umenia
  2000 – 2003    odborný asistent na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, zástupca vedúceho Katedry výtvarného umenia
  2003 – 2005    odborný asistent na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, vedúci Katedry výtvarného umenia
  2005 – 2009    odborný asistent na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, vedúci Katedry výtvarného umenia
  2009 – 2017    docent na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, vedúci Katedry výtvarnej výchovy
  2017 – súč.     profesor na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, vedúci Katedry výtvarnej výchovy