PaedDr. Veronika Kušnírová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka
  PaedDr. Veronika Kušnírová, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín (Levoča)

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: veronika.kusnirova@ku.sk

  ORCID

  Profesijná charakteristika

  Vzdelanie

  Doktorandské: 1.1.4. Pedagogika (študijný program: pedagogika) – Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove (PhD. – 2013)
  Dizertačná práca: Dejiny piaristickej školy v Podolínci

  Doktorské:  Učiteľstvo pedagogiky – Prešovská univerzita v Prešove, FHPV, Katedra pedagogiky (PaedDr. – 2016)
  Rigorózna práca: Problémy a možnosti podpory inklúzie v záujmových útvaroch detí školského veku

  Magisterské:  Učiteľstvo akademických predmetov (študijný program: učiteľstvo pedagogiky a dejepisu) – Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied
  Diplomová práca: Tvorivosť v obsahu a metodike edukačnej činnosti detských táborov

  Bakalárske:  Učiteľstvo akademických predmetov (študijný program: učiteľstvo predmetov pedagogika a dejepis) – Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied

  Rozširujäce: 1.1.5. Predškolská a elementárna pedagogikam, študijný program: Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie - Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
  Záverečná práca: Postoje učiteľov na primárnom stupni vzdelávania k inklúzii detí zo sociálne znevýhodneného prostredia

  Stredné: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov, odbor: Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo