prof. PaedDr. Elena Bendíková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Profesorka
  prof. PaedDr. Elena Bendíková, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra telesnej výchovy a športu

  Hrabovská 1
  034 01 Ružomberok

  Kancelária: 218
  Telefón:
  Email: elena.bendikova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Utorok
  11:20 - 12:50

  Profesijná charakteristika


  Dosiahnuté vzdelanie:

  1995 – 2000  Mgr. – Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích  predmetov slovenský jazyk a literatúra – telesná výchova.

  2001 – 2002  PaedDr. – Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, rigorózne pokračovanie v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov telesná výchova.

  2006 – 2008  PhD. – Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, interné doktor. št. v odb. športová edukológia.

  2013                Doc. – Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, habilitovaná v št. odb. športová edukológia.

  2020                Prof.  – Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, inaugurovaná v št. odb. športová edukológia.

  ORCID ID: 0000-0001-5952-056X

  SCOPUS Author ID: 56818951000