Ing. Renáta Bellová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Univerzitná docentka
  Ing. Renáta Bellová, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra chémie

  Hrabovská cesta 1 Hrabovská cesta 1
  034 01 Ružomberok

  Kancelária: A 342
  Telefón:
  Email: renata.bellova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Pondelok
  10:00 - 12:30

  ResearchGateORCIDSCOPUSGoogle Scholar

  Profesijná charakteristika

  Profesijná charakteristika

  V roku 1992 ukončila štúdium na STU Chemicko-technologickej fakulte v Bratislave, v študijnom odbore: Procesy a zariadenia chemických a potravinárskych výrob. Doktorandské štúdium absolvovala v rokoch 2000-2004 v odbore Teória vyučovania odborných predmetov na Vojenskej akadémii v Liptovskom Mikuláši. Téma dizertačnej práca bola: Možnosti zvyšovania efektívnosti vyučovania v predmete  Aplikovaná chémia. V súčasnosti (od roku 2004) pracuje ako vysokoškolský učiteľ na Katedre chémie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.   V pedagogickej a vedeckej činnosti sa venuje didaktike chémie a inováciám prírodovedného vzdelávania. Jej publikačná činnosť je zameraná najmä na zefektívnenie výchovnovzdelávacieho procesu prírodovedných disciplín. Je autorkou 1 monografie a spoluautorkou 14 vysokoškolských učebníc a skrípt, 38 zahraničných a domácich vedeckých článkov, z toho 14 karentovaných a niekoľkých článkov publikovaných na vedeckých konferenciách. Svoju oblasť výskumu aktívne zameriava na prípravu budúcich a súčasných učiteľov chémie aj ako členka správnej rady ZUCH (združenie učiteľov chémie) Slovenska.

   

  VZDELANIE  A KVALIFIKÁCIA

  1987 – 1992

  STU Chemicko-technologická fakulta v Bratislave

  Získaná kvalifikácia: Druhý stupeň  vysokoškolského  vzdelania  - Inžinier (Ing.)

  V študijnom odbore: Procesy a zariadenia chemických a potravinárskych výrob

  1999

  Doplňujúce pedagogické štúdium – Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláš

   2000 - 2004

  Doktorandské štúdium v odbore Teória vyučovania voj.odborných predmetov – Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši

  Získaná kvalifikácia:  Tretí  stupeň vysokoškolského vzdelania  - Philosophiae doctor (PhD.) vo vednom odbore Teória vyučovania odborného predmetu – aplikovanej chémie

  Dizertačná práca: Možnosti zvyšovania efektívnosti vyučovania v predmete  Aplikovaná chémia

   

  PRIEBEH A ZOZNAM DOTERAJŠÍCH PRACOVNÝCH POMEROV

  1994 – 2004 - Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši

  Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ

  Hlavné činnosti a zodpovednosť: vyučovanie chemických predmetov – všeobecná chémia, analytická chémia, fyzikálna chémia, environmentalistika

  2004 – súčasnosť - Pedagogická fakulta - Katolícka univerzita v Ružomberku, Katedra chémie

  Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ

  Hlavné činnosti a zodpovednosť:

  -          vyučovanie didakticko-chemických predmetov – chemické výpočty, analytická chémia, laboratórne cvičenia z analytickej a fyzikálnej chémie, didaktika chémie, didaktika chemických pokusov, všeobecná a anorganická chémia

  -          tajomník katedry chémie,

  -          metodik praxe pre chémiu,

  -          oficiálny Učiteľ „Planéty vedomostí“