doc. PaedDr. ThDr. Róbert Sarka, PhD.

Docent
doc. PaedDr. ThDr. Róbert Sarka, PhD.

Kde ma nájdete

Katedra katechetiky a praktickej teológie

Hrabovská cesta 1A
034 01, Ružomberok

Kancelária:
Telefón:
Email: robert.sarka@ku.sk

Profesijná charakteristika

Narodený: 3. 12. 1962, Nové Zámky
Tituly a hodnosti: Prof., ThDr., PaedDr., PhDr., ICDr., PhD.
Študijný odbor: Katolícka teológia

Prax
1989 – 1991     špeciálny pedagóg na Pedagogicko-psychologickej poradni v Rožňave
2003 – 2009     odborný asistent na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberok
2009                  docent na Katedre katechetiky a praktickej teológie

Vzdelanie
1984-1988     magisterské štúdium MVOS – pedagogika UK Bratislava,
SARKA, R.: História psychopedických zariadení v okrese Nové Zámky 1988
1991-1996     magisterské štúdium CMBF UK Bratislava – Spišská Kapitula, teológia
SARKA, R.: Korene súčasného ateizmu 1996
1996-2003     postgraduálne štúdium Tereziánum Rím – spirituálna teológia, ThDr., PhD.

Licenciát
1998             SARKA, R.: Comparazione il metodo esegesi del Origene ed interpretazione
psicoanalistica, Rím 1998.

Doktorát

2003             SARKA, R.: La spiritualitá della Chiesa clandestina in Slovacchia negli anni 1967 - 1989   Introduzione ad un capitolo sconosciuto della spiritualitá contemporanea,
Rím 2003.

Habilitácia
2009              habilitačná práca:  SARKA, R.: Základné aspekty teológie náboženstiev
habilitačná prednáška: SARKA, R.: Využitie filmu ako pastoračno-formačnej
pomôcky