PhDr. Angela Almašiová, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
  PhDr. Angela Almašiová, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra sociálnej práce

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón: +421918 722 135
  Email: angela.almasiova@ku.sk

  Profesijná charakteristika

  Meno a priezvisko:
  Angela Almašiová

  Vzdelanie a kvalifikácia:
  2007   Katolícka univerzita v Ružomberku, Dizertačné konanie v študijnom programe Sociálna práca

  2004   Katolícka univerzita v Ružomberku, Rigorózne konanie v študijnom odbore Sociálna práca

  1998   Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta humanistiky, vysokoškolské štúdium v magisterskom stupni, študijný odbor sociológia

  Priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov a obdobných pracovnoprávnych vzťahov a doterajšieho vedecko-pedagogického  a odborného pôsobenia:

  1998 – 2000    Ekonomická univerzita v Bratislave, Katedra politických a sociálnych vied – vysokoškolský učiteľ - asistent

  2004 – trvá      Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, externý pedagóg

  2005 – trvá      Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta v Ružomberku, Katedra sociálnej práce – vysokoškolský učiteľ - odborný asistent


  Doplnkové vzdelanie a absolvované kurzy:
  1998    Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, Doplnkové pedagogické štúdium

  Certifikát z absolvovaného kurzu Úvod do Harm Reduction – vzdelávanie lektorov: kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR a podporený Open Society Foundation.

  Certifikát z absolvovaného kurzu Sociálno-psychologický výcvik. Kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR. MODUL 1 - Sebaspoznanie a interpersonálna percepcia, základy komunikácie a MODUL 2 - Komunikácia a asertivita.

  Certifikát z absolvovaného kurzu Sociálno-psychologický výcvik. Kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR. MODUL 3 - Kooperácia a súperenie, riešenie konfliktov a MODUL 6 - Metódy práce so skupinou a vedenie skupiny.

  Absolvovanie odborného kurzu pre poradenskú činnosť „Výcvik v poradenstve pre oblasť závislostí, akreditovaný Ministerstvom školstva SR.