doc. PhDr. Angela Almašiová, PhD.

  Prodekanka, Docentka
  doc. PhDr. Angela Almašiová, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra sociálnej práce

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón: +421918 722 135
  Email: angela.almasiova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Utorok
  10:00 - 12:00

  ResearchGateORCIDSCOPUS

  Profesijná charakteristika

  Meno a priezvisko:
  Angela Almašiová

  Vzdelanie a kvalifikácia:

  2022 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Habiltačné konanie v študijnom odbore Sociálna práca 

  2007   Katolícka univerzita v Ružomberku, Dizertačné konanie v študijnom odbore Sociálna práca

  2004   Katolícka univerzita v Ružomberku, Rigorózne konanie v študijnom odbore Sociálna práca

  1998   Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta humanistiky, vysokoškolské štúdium v magisterskom stupni, študijný odbor Sociológia

  Priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov a obdobných pracovnoprávnych vzťahov a doterajšieho vedecko-pedagogického  a odborného pôsobenia:

  1998 – 2000    Ekonomická univerzita v Bratislave, Katedra politických a sociálnych vied – vysokoškolský učiteľ - asistent

  2005 – trvá      Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta v Ružomberku, Katedra sociálnej práce – vysokoškolský učiteľ - odborný asistent


  Doplnkové vzdelanie a absolvované kurzy:

  2006 Úvod do Harm reduction – vzdelávanie lektorov (UMB a Open society Foundation)

  2007 – 2010 Sociálno-psychologický výcvik, Modul 1:sebapoznanie a interpersonálna percepcia, základy komunikácie; Modul 2: komunikácia a asertivita; Modul 3: Kooperácia a súperenie, riešenie konfliktov, Modul 6: metódy práce so skupinou a vedenie skupiny

  2008 Výcvik v poradenstve pre oblasť závislostí (CPLDZ, Inštitút drogových závislostí)

  2018 Logistická regresia, faktorová a zhluková analýza

  2019 Executive Program for Catholic Leadership at the University of Notre Dame, USA