doc. Mgr. Eva Litavcová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Univerzitná profesorka
  doc. Mgr. Eva Litavcová, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra matematiky

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: eva.litavcova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Štvrtok
  09:30 - 11:00

  ORCID

  Profesijná charakteristika

  som absolventkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odboru Teoretická kybernetika, matematická informatika a teória systémov (1987). Vo svojej predchádzajúcej praxi v IT centrách UPJŠ a Prešovskej univerzity (1987-2009) som sa špecializovala na využitie štatistických metód v rôznych oblastiach skúmania, kde som participovala na desiatkach výskumných projektov a viedla dva rozvojové projekty so zameraním na vytváranie vedomostného a softvérového zázemia pre aplikovanú štatistiku na Prešovskej univerzite. Bola som garantkou plošnej implementácie štatistického softvéru na pôde Prešovskej univerzity. Viedla som kurzy štatistiky s využitím viacerých štatistických softvérov. Externe som spolupracovala s fakultami PU a aj s inými vysokými školami v regióne pri výučbe štatistiky, informatiky a matematiky. Na Fakulte humanitných a prírodných vied PU som spolupracovala na projekte zavádzania dištančného vzdelávania prostredníctvom LMS Moodle.

  V rokoch 2009-2022 som pracovala na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity (FM PU) ako vysokoškolský učiteľ, člen Katedry matematických metód a manažérskej informatiky. Tu som okrem matematiky a štatistiky spolupracovala aj na výučbe informatických disciplín. Zámerom vtedajšieho vedenia fakulty bolo vytvorenie štatistického zázemia pre vedecký výskum na pôde danej katedry. Z tohto dôvodu som existujúci predmet štatistika na prvom stupni štúdia doplnila o implementáciu štatistického softvéru, k čomu som v spolupráci s kolegami vytvorila aj relevantné skriptá. Doktorandské štúdium som ukončila na FM PU v roku 2010. V rokoch 2010 a 2011 som viedla kurzy aplikovanej štatistiky pre vybraných končiacich študentov, doktorandov a učiteľov Fakulty manažmentu PU. V roku 2012 som zaviedla predmet Aplikovaná štatistika na druhom stupni štúdia, ktorého výučbu som zabezpečovala do roku 2015. Od roku 2015 som sa v súlade s vtedajšou personálnou situáciou katedry viac zameriavala na zabezpečovanie výučby Matematiky. V roku 2014 som sa na FM PU habilitovala v odbore 3.3.15 Manažment. Viedla som tri interné doktorandky, dve z nich už úspešne ukončili svoje doktorandské štúdium. V rokoch 2014, 2017 a 2020 mi bola udelená Cena rektora Prešovskej univerzity za vedecké publikácie. Katedru matematických metód a manažérskej informatiky FM PU som viedla od roku 2016 až do jej zániku po zlúčení s ďalšími dvoma katedrami FM PU v roku 2021.

  Členkou Katedry matematiky Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku som od roku 2022. Vo svojej pedagogickej práci sa snažím napĺňať jej základné poslanie.

  Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriavam na aplikáciu štatistiky a ekonometrie s presahom do rôznych oblastí skúmania. Svoju prácu aktívne prezentujem na zahraničných vedeckých konferenciách, napr. MME (Mathematical methods in economics). Som členkou rôznych profesných spoločenstiev, napr. České statistické společnosti.