Oznámenie o konaní obhajoby dizertačnej práce Mgr. Zuzany Herzánovej

  Oznamujeme, že sa dňa 12. júna 2024 o 9.00 hod. na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (ul. Hrabovská cesta 1, miestnosť A 114, 1. poschodie)  uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktorandky

  Mgr. Zuzany Herzánovej 

  Téma dizertačnej práce:  Úroveň základných pohybových kompetencií a pohybových aktivít žiakov mladšieho školského veku

  Študijný program:  Predškolská a elementárna pedagogika  

  Študijný odbor:   38. Učiteľstvo a pedagogické vedy 

  S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Referáte pre vedu a umenie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.