Oznámenie o konaní obhajoby dizertačnej práce Ing. Silvie Hovancovej

  Oznamujeme, že dňa 21. júna 2024 o 11.00 hod. sa na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (ul. Hrabovská cesta 1, miestnosť A 114, 1. poschodie) uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktorandky

  Ing. Silvie Hovancovej

  Téma dizertačnej práce:  Talent manažment ako prostriedok rozvoja podnikovej sociálnej práce – aplikácia nástrojov metódy assessment centra

  Študijný program:  Sociálna práca

  Študijný odbor:  33. Sociálna práca

  S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Referáte pre vedu a umenie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.