Oznámenie o konaní obhajoby dizertačnej práce PaedDr. Bohuslava Stupáka, PhD., MBA

  Oznamujeme, že sa dňa 12. júna 2024 o 10.30 hod. na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (ul. Hrabovská cesta 1, miestnosť A 114, 1. poschodie)  uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda

  PaedDr. Bohuslava Stupáka, PhD., MBA

  Téma dizertačnej práce:   Úroveň základných pohybových kompetencií 4-5 ročných detí

  Študijný program:   Predškolská a elementárna pedagogika  

  Študijný odbor:   38. Učiteľstvo a pedagogické vedy 

  S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Referáte pre vedu a umenie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.