Oznámenie o konaní obhajoby dizertačnej práce Bc. Mgr. Zuzany Semričovej

  Oznamujeme, že sa dňa 11. júna 2024 o 10.30 hod. na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (ul. Hrabovská cesta 1, miestnosť A 114, 1. poschodie)  uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktorandky

  Bc. Mgr. Zuzany Semričovej

  Téma dizertačnej práce:   Aplikácia Hejného metódy vo vyučovaní matematiky v primárnom vzdelávaní.

  Študijný program:   Predškolská a elementárna pedagogika  

  Študijný odbor:  38. Učiteľstvo a pedagogické vedy  

  S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Referáte pre vedu a umenie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.