Oznámenie o konaní obhajoby dizertačnej práce PaedDr. Beáty Poštekovej

  Oznamujeme, že sa dňa 11. júna 2024 o 9.00 hod. na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (ul. Hrabovská cesta 1, miestnosť A 114, 1. poschodie) uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktorandky

  PaedDr. Beáty Poštekovej

  Téma dizertačnej práce:   Kooperatívne vyučovanie na slovenských školách – súčasný stav, perspektívy, riešenia.

  Študijný program:  Predškolská a elementárna pedagogika  

  Študijný odbor:   38. Učiteľstvo a pedagogické vedy  

  S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Referáte pre vedu a umenie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.