Oznámenie o konaní obhajoby dizertačnej práce PaedDr. Moniky Homolovej

  Oznamujeme, že sa dňa 11. júna 2024 o 11.45 hod. na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (ul. Hrabovská cesta 1, miestnosť A 114, 1. poschodie)  uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktorandky

  PaedDr. Moniky Homolovej

  Téma dizertačnej práce:   Sociálna agresia v skupinách detí predškolského veku a jej eliminovanie formou preventívnych stratégií a programov

  Študijný program:   Predškolská a elementárna pedagogika  

  Študijný odbor:  38. Učiteľstvo a pedagogické vedy  

  S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Referáte pre vedu a umenie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.