RNDr. Mária Balážová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Univerzitná docentka
  RNDr. Mária Balážová, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra biológie a ekológie

  Hrabovská cesta 1B
  034 01 Ružomberok

  Kancelária: P317
  Telefón:
  Email: maria.balazova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Utorok
  08:00 - 09:30

  ResearchGateORCIDWOS ResearcherSCOPUSGoogle Scholar

  Profesijná charakteristika

  Osobné údaje

  Meno a Priezvisko:        Mária Balážová (rod. Ľavrinčíková)

  Tituly a hodnosti:           RNDr., PhD.

  Adresa pracoviska:         Katedra biológie a ekológie, 
  Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, Hrabovská 1, 034 01 Ružomberok

  Štátna príslušnosť: SR

  E-mail : maria.balazova@ku.sk

   

  VZDELANIE, KVALIFIKÁCIA

  Základná škola: ZŠ Nová Huta (Sinteu, Rumunsko) a ZŠ v Radošovciach 1986 - 1994

  Stredná škola: Gymnázium v Skalici 1994 - 1998

  Vysoká škola:    Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

  Magisterské štúdium 1998 – 2003

  Odbor: Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov biológia-matematika

  Doktorandské štúdium 2003 – 2006, Katedra ekológie PRIF UK

   

  Diplomová práca obhájená v roku 2003 na tému:

  Predácia na umelých hniezdach v troch typoch agrárnej krajiny juhozápadného Slovenska

  Rigorózna práca obhájená v roku 2004 na tému:

  Predácia na umelých a skutočných vtáčích hniezdach vo fragmentovanej zeleni juhozápadného Slovenska

  Dizertačná skúška vykonaná v roku 2005

  Dizertačna práca obhájená v roku 2007 na tému:

  Autekológia býčka čiernoústeho Neogobius melanostomus (Pallas 1811) v podmienkach povodia Dunaja

  Pracovisko:

  Katedra biológie a ekológie, Pedagogická fakulta KU v Ružomberku

  Zaradenie: odborný asistent a vysokoškolský učiteľ

   

  Členstvo v odborných organizáciách:

  členka Slovenskej ichtyologickej spoločnosti

  členka Slovenskej ornitologickej spoločnosti – Birdlife Slovensko

  Členstvo v redakčnej rade:

  Biodiversity & Environment, recenzovaný vedecký časopis, Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove

  Iné zdatnosti:

  ECDL štart, Statistica