RNDr. Mária Balážová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka
RNDr. Mária Balážová, PhD.

Kde ma nájdete

Katedra biológie a ekológie

Hrabovská cesta 1B
034 01 Ružomberok

Kancelária: P317
Telefón:
Email: maria.balazova@ku.sk

Konzultačne hodiny

Štvrtok
08:50 - 10:30

ResearchGateORCID

Profesijná charakteristika

Osobné údaje

Meno a Priezvisko:        Mária Balážová (rod. Ľavrinčíková)

Tituly a hodnosti:           RNDr., PhD.

Adresa pracoviska:         Katedra biológie a ekológie, 
Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, Hrabovská 1, 034 01 Ružomberok

Štátna príslušnosť: SR

E-mail : maria.balazova@ku.sk

 

VZDELANIE, KVALIFIKÁCIA

Základná škola: ZŠ Nová Huta a ZŠ v Radošovciach 1986 - 1994

Stredná škola: Gymnázium v Skalici 1994 - 1998

Vysoká škola:    Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Magisterské štúdium 1998 – 2003

Odbor: Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov biológia-matematika

Doktorandské štúdium 2003 – 2006, Katedra ekológie PRIF UK

 

Diplomová práca obhájená v roku 2003 na tému:

Predácia na umelých hniezdach v troch typoch agrárnej krajiny juhozápadného Slovenska

Rigorózna práca obhájená v roku 2004 na tému:

Predácia na umelých a skutočných vtáčích hniezdach vo fragmentovanej zeleni juhozápadného Slovenska

Dizertačná skúška vykonaná v roku 2005

Dizertačna práca obhájená v roku 2007 na tému:

Autekológia býčka čiernoústeho Neogobius melanostomus (Pallas 1811) v podmienkach povodia Dunaja

Pracovisko:

Katedra biológie a ekológie, Pedagogická fakulta KU v Ružomberku

Zaradenie: odborný asistent a vysokoškolský učiteľ

 

Členstvo v odborných organizáciách:

členka Slovenskej ichtyologickej spoločnosti

členka Slovenskej ornitologickej spoločnosti – Birdlife Slovensko

Členstvo v redakčnej rade:

Biodiversity & Environment, recenzovaný vedecký časopis, Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove

Iné zdatnosti:

ECDL štart, Statistica