Komplexná inovácia a edukačná podpora predmetov študijného programu „Učiteľstvo informatiky“ so začlenením problematiky „Internetu vecí“

  Katedra informatiky sa úspešne uchádzala o riešenie vyššie uvedeného projektu pre riešenie v rokoch 2020-2022. Spolu so spolupracujúcim pracoviskom Žilinskej univerzity budeme spoločne riešiť problematiku Internetu vecí a jej efektívne začlenenie do študijného programu „Učiteľstvo informatiky“ v bakalárskej aj magisterskej časti.

  Základným cieľom projektu je zásadne inovovať a modernizovať súčasný študijný program „Učiteľstvo informatiky“ pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na základe obsahovej integrácie problematiky „Internetu vecí“ naprieč celým programom a s úzkym napojením na kreatívne využitie v praktickom živote. Zavedením problematiky „Internetu vecí“ do vyučovacieho procesu je sledovaná podpora tvorivosti a analytického myslenia študentov, čo sa prejaví zmysluplným začlenením nových informácií do už získaných zručností a návykov v súlade s aktuálnymi vývojovými trendami. Súčasne dôjde k zatraktívneniu študijného programu, skvalitneniu profilu a lepšej uplatniteľnosti jeho absolventov v praxi v ťažko predpovedateľnej budúcnosti.

  Na podporu dosiahnutia uvedeného cieľa je obsahom projektu aj spracovanie:

  • edukačnej podpory v podobe e-learningových materiálov, K jednotlivým predmetom inovovaného študijného programu budú spracované e-learningové materiály, ktoré budú slúžiť pre podporu vyučovania i k samoštúdiu a samoevaluácii. Táto edukačná podpora bude určená nielen pre prezenčné a externé štúdium ale aj pre ďalšie formy vzdelávania, ktoré sú vrámci univerzity realizované (napríklad Rozširujúce vzdelávanie pre učiteľov z praxe, či špecializačné kurzy) alebo vrámci kurzov celoživotného vzdelávania (napríklad v Univerzite tretieho veku).
  • vysokoškolskej učebnice, Na skvalitnenie vzdelávania bude pripravená a vydaná vysokoškolská učebnica k problematike „Internetu vecí“, ktorá by svojím obsahom poskytovala študentom aj účastníkom rôznych kurzov základný ucelený prehľad o teórii aj praktickom využití vo všetkých oblastiach života jednotlivca aj vo firemnom, či inom spoločenskom prostredí. Učebnica bude súčasne pokrývať túto problematiku aj zo softvérového a hardvérového hľadiska.
  • vzdelávacích a metodických materiálov, V súlade s prípravou inovovaných predmetov študijného programu a prípravou nových budú premyslené a spracované základné vzdelávacie a metodické materiály. Cieľom bude čo najužšie prepojenie jednotlivých predmetov medzi sebou, sledovanie ich nadväznosti a spoločného cieľa – čo najlepšie pochopenie a zvládnutie tejto problematiky študentami a frekventantmi kurzov. V tejto oblasti sa predpokladá aj zapojenie študentov vrámci spracovávania bakalárskych, diplomových, záverečných prác, či súťažných prác ŠVOČ.
  • webového portálu ako podpory vyučovania problematiky „Internetu vecí“ v súlade s inovovaným študijným programom. Súčasťou projektu je aj vybudovanie webového portálu, ktorý bude postupne naplnený spracovávanými vzdelávacími materiálmi, ktoré budú prístupné študentom aj vyučujúcim, či záujemcom o túto problematiku. Predpokladá sa jeho využitie aj ako komunikačného portálu pre výmenu skúseností, šírenie nových poznatkov, či riešenie problémov „Internetu vecí“. Taktiež má byť zdrojom inšpirácie, softvérových a hardvérových riešení. Bude umožnená participácia na tomto projekte širokej komunite učiteľov, študentov a iných záujemcov.

  Pre čo najužšie prepojenie obsahu študijného programu s požiadavkami praxe bude pre študentov VŠ pripravený:

  • workshop k problematike „Internetu vecí“ a využitiu v praxi, V priebehu riešenia projektu bude pripravený a uskutočnený študentský workshop, ktorého cieľom je popularizácia problematiky „Internetu vecí“ medzi študentami rôznych škôl, nadviazanie kontaktov a výmena skúseností z tejto oblasti. Študenti budú môcť prezentovať svoje projekty, ktoré dovtedy riešili aj výsledky, ku ktorým dospeli. Riadená diskusia bude smerovaná k najdôležitejším problémom a smerom vývoja „Internetu vecí“ v rôznych oblastiach spoločenského využitia. Prakticky budú demonštrované zaujímavé riešenia v tejto oblasti po hardvérovej aj softvérovej stránke. Bude spopularizovaná ďalej popísaná špeciálna teoreticko-praktická súťaž a budú vyhlásené zvolené súťažné témy.
  • špeciálna teoreticko-praktická súťaž zameraná na tvorivosť a schopnosť využitia získaných poznatkov v oblasti „Internetu vecí v praxi“ na riešenie problémov a požiadaviek súčasného trhu práce. Týmto podcieľom sleduje navrhovaný projekt podporu prirodzenej súťaživosti mladých ľudí a ďalšiu popularizáciu problematiky „Internetu vecí“. Tu pôjde o širší záber, keďže predpokladáme zapojenie sa a súťaž študentov z viacerých škôl podľa skôr vyhlásených súťažných tém. Účastníci tejto súťaže budú prezentovať a obhajovať svoje riešenia po stránke softvérovej aj hardvérovej. Súťažné družstvá z rôznych škôl si budú môcť zapožičať hardvér podľa svojej voľby z tohoto projektu a po skončení súťaže bude opäť k dispozícii pre dlhodobé využitie. Tak bude zabezpečené, že sa aj študenti zo škôl, ktoré sa touto problematikou doteraz veľmi nezaoberali a nemajú patričné vybavenie, budú môcť súťaže zúčastniť. Cieľom je urobiť z tejto súťaže každoročnú veľmi hodnotnú akciu pre študentov k problematike „Internetu vecí v praxi“. Línia celoživotného vzdelávania bude projektom podporená návrhom:
  • inovovaného programu pre Rozširujúce štúdium učiteľov informatiky z praxe so zahrnutím problematiky „Internetu vecí“, Ako dlhoročný garant vzdelávacieho programu pre Rozširujúce štúdium učiteľov informatiky z praxe chceme v súlade s inováciou študijného programu „Učiteľstvo informatiky“ obdobne inovovať aj tento program s cieľom priniesť najnovšie moderné trendy „Internetu vecí“ aj do vzdelávania súčasných učiteľov. Keďže požiadavky praxe v tejto oblasti majú stúpajúci charakter, predpokladáme tým rýchlejší prenos nových získaných poznatkov z učiteľov na žiakov stredných, či základných škôl v primeranej forme. V tomto bode predpokladáme aj hlbší rozbor našich možností poskytnúť, v súlade s najnovšími požiadavkami MŠ SR, rôzne špecializačné kurzy aj v tejto oblasti ako súčasť celoživotného vzdelávania učiteľov.
  • programu pre „Univerzitu tretieho veku“ s obdobným adekvátnym obsahom. V poslednom čase je badať zvýšený záujem o celoživotné vzdelávanie aj z radov seniorov. Vzhľadom na to bude súčasťou projektu aj návrh programu pre „Univerzitu tretieho veku“ so špecializáciou na problematiku „Internetu vecí“. Keďže táto problematika nie je iba výsadou firiem, či iných súkromných a štátnych organizácií, našim cieľom bude zamerať ju na využitie z pohľadu jednotlivca a celej rodiny. Tento pohľad, predpokladáme, bude práve pre seniorov veľmi zaujímavý, príťažlivý a v ich živote aj prakticky využiteľný.

  Pre zvýšenie kvality týchto programov sa predpokladá ich pilotné odskúšanie už v priebehu riešenia projektu.

  Výstupy projektu napomôžu lepšej pripravenosti nielen učiteľov informatiky, ich žiakov a študentov pre úspešné uplatnenie sa v dynamicky sa rozvíjajúcej digitálnej spoločnosti 21. storočia, kde sa vyžaduje najmä kreativita, analytické myslenie a tvorivé praktické kooperatívne riešenie nových neznámych problémov.