Termíny odovzdania záverečných prác a ďalších potrebných dokumentov k štátnym záverečným skúškam

  Akademický rok 2023/2024

  Na obhajobu záverečnej práce sa študent prihlasuje cez AIS2 najneskôr 6 týždňov pred jej konaním a následne prinesie na študijné oddelenie v stanovenom termíne:

  • študent prácu nahrá do systému Ais2 a 1 ks záverečnej práce v pevnej väzbe odovzdá na študijnom oddelení
  • zadanie záverečnej práce, ak ho doteraz študent neodovzdal na ŠO;
  • protokol o kontrole originality (vytlačiť prvú stranu) 
  • ak je výsledok kontroly originality záverečnej práce (miera zhody s inými prácami, príp. informačnými zdrojmi) vyšší ako 30%, tak takáto práca musí byť prepracovaná. Prepracovanú prácu študent nahrá do akademického informačného systému najneskôr 3 týždne pred plánovaným termínom obhajoby.
  • licenčnú zmluvu pre CRZP vytlačenú obojstranne! z AIS2 a podpísanú!;
  • rodný list, sobášny list;
  • v prípade, že študent platí školné (nadštandardné a externé štúdium), predloží všetky ústrižky o zaplatení poplatkov, ak ich doteraz nepredložil;
  • prihlášku na obhajobu záverečnej práce (vytlačenú z príloh Smernice dekana VP-PFKU-4/2023 riadne vyplnenú a podpísanú študentom);
  • v prípade používania ďalších titulov, študent doloží kópiu dokladu o získaní titulu. Ak titul získal na inej VŠ, kópia musí byť overená.

  Na štátnu skúšku sa študent prihlasuje cez AIS2 najneskôr 3 týždne pred jej konaním a následne prinesie na študijné oddelenie:

  • prihlášku na štátnu skúšku (vytlačenú z príloh Smernice dekana VP-PFKU-4/2023 riadne vyplnenú a podpísanú študentom, môže ju priniesť spolu s prihláškou na obhajobu záverečnej práce);

   

  AK MÁ ŠTUDENT SPLNENÉ VŠETKY PODMIENKY, DONESIE UVEDENÉ DOKLADY NARAZ!

  POKIAĽ ŠTUDENT NEMÁ SPLNENÉ UVEDENÉ PODMIENKY, NEBUDE MÔCŤ PRISTÚPIŤ K ŠTÁTNEJ SKÚŠKE!

   

   Termíny

  8.4.2024  PONDELOK

   8.4.2024 (Po) o 8.00 hod.     BC  denná forma a externá forma

  Biológia, Geografia, Hudobné umenie, Hudobná výchova, Chémia, Informatika, Matematika, Náboženská výchova, Ruský jazyk, Taliansky jazyk

  maria.korbova@ku.sk

          

  8.4.2024 (Po) o 13.00 hod.   BC denná forma

  Telesná výchova, Výtvarná výchova a študenti medzifakultného štúdia, ktorí píšu prácu na FF

  maria.korbova@ku.sk

   

  8.4.2024 (Po) o 8.00 hod.    BC denná forma

  Predškolská a elementárna pedagogika  (študenti B – J)

  erika.horvathova@ku.sk

                                   

  8.4.2024 (Po) o 10.00 hod.    BC denná forma

  Predškolská a elementárna pedagogika (študenti K – R)

  erika.horvathova@ku.sk

   

  8.4.2024 (Po) o 13.00 hod.    BC denná forma

  Predškolská a elementárna pedagogika (študenti S – Z)

  erika.horvathova@ku.sk

   

  8.4.2024 (Po) o 8.00 hod.      MGR denná forma

  Ekonomika a manažment podniku

  eva.bumberova@ku.sk

   

  8.4.2024 (Po) o 13.00 hod.    MGR denná forma a externá forma

  Sociálna práca

  eva.bumberova@ku.sk 

  9.4.2024  UTOROK

   

  9.4.2024 (Ut) o 8.00 hod.     MGR denná forma a externá forma

  Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých

  maria.korbova@ku.sk

   

  9.4.2024 (Ut) o 13.00 hod.      MGR  denná forma a externá forma

  Biológia, Geografia, Hudobná výchova, Hudobné umenie, Informatika, Matematika, Náboženská výchova, Ruský jazyk, Taliansky jazyk, Výtvarná výchova a študenti medzifakultného štúdia, ktorí píšu prácu na FF

  maria.korbova@ku.sk

   

  9.4.2024 (Ut) o 8.00 hod.      BC externá forma

  Predškolská a elementárna pedagogika (študenti A – J)

  erika.horvathova@ku.sk

   

  9.4.2024 (Ut) o 10.00 hod.    BC externá forma

  Predškolská a elementárna pedagogika (študenti K – O)

  erika.horvathova@ku.sk

   

   9.4.2024 (Ut) o 13.00 hod.      BC externá forma

  Predškolská a elementárna pedagogika (študenti P – Ž)

  erika.horvathova@ku.sk

   

  9.4.2024 (Ut) o 8.00 hod.    BC denná forma

  Manažment

  eva.bumberova@ku.sk

   

  9.4.2024 (Ut) o 13.00 hod.    BC externá forma

  Manažment

  eva.bumberova@ku.sk

    10.4.2024  STREDA

   

  10.4.2024 (St) o 8.00 hod.       BC externá forma

  Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých

  maria.korbova@ku.sk                      

   

  10.4.2024 (St) o 13.00 hod.     BC denná forma

  Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých, Pedagogika

  maria.korbova@ku.sk,                       

    

  10.4.2024 (St) o 8.00 hod.       MGR denná forma

  Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (študenti Č – V)

  erika.horvathova@ku.sk

   

  10.4.2024 (St) o 13.00 hod.     MGR externá forma

  Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (študenti B – Z)

  erika.horvathova@ku.sk

   

  10.4.2024 (St) o 8.00 hod.       BC denná forma

  Sociálna práca

  eva.bumberova@ku.sk

   

  10.4.2024 (St) o 13.00 hod.     BC externá forma

  Sociálna práca

  eva.bumberova@ku.sk

   

   

  TIETO TERMÍNY JE NUTNÉ DODRŽAŤ!!!