Pracovníčka fakulty súčasťou oceneného autorského kolektívu

    Dňa 12.09.2023 sa v Primaciálnom paláci v Bratislave uskutočnilo odovzdávanie ceny Fides et ratio

    Dňa 12.09.2023 sa v Primaciálnom paláci v Bratislave uskutočnilo odovzdávanie ceny Fides et ratio za zásluhy o dialóg medzi vierou a vedou.

    Podujatie sa koná na Slovensku každoročne pri príležitosti výročia vydania encykliky sv. Jána Pavla Fides et ratio (14.09.1998). Cena je udeľovaná Radou Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelávanie a kultúru, ktorej predsedom je Mons. František Rábek. Cieľom ceny Fides et ratio je „vyjadriť uznanie Katolíckej cirkvi na Slovensku jednotlivcom alebo kolektívom, ktorí a) dosiahli významné vedecké výsledky a svojimi postojmi jasne deklarovali vieru v Boha, b) významnou mierou propagovali súlad medzi vedou a vierou, c) vo svojej vedeckej práci viditeľne presadzovali etické princípy vyplývajúce z ducha evanjelia a súčasne ich život nie je (resp. nebol) v rozpore s kresťanskou morálkou“ (Štatút ceny Fides et ratio). Tento rok bola cena udelená za oblasť prírodných vied prof. MUDr. Jánovi Brezovi a za oblasť humanitných vied editorom a kolektívu autorov komentárov ku Starému zákonu. Rada komentárov k Starému zákonu je vydávaná na Slovensku od r. 2008.

    K tímu autorov ocenených komentárov patrí aj ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD., ktorá prednáša na Katedre katechetiky a praktickej teológie Pedagogickej fakulty. Tohtoročné udeľovanie ceny Fides et ratio sa uskutočnilo za prítomnosti apoštolského nuncia v Slovenskej republike Mons. Nicolu Girasoliho a vedúcich predstaviteľov cirkevného, spoločenského a akademického života. 

     Foto: zdroj TKKBS