Medzinárodný projekt PF KU s univerzitou v Tadžikistane – online tréning

    V dňoch 21. – 22. apríla 2021 sa v rámci grantového projektu „Vzdelávanie špecialistov v oblasti elektronických médií v podmienkach prechodu na kreditový systém vzdelávania“ na Tadžickom štátnom inštitúte kultúry a umenia pomenovanom po básnikovi a hrdinovi Tadžikistanu Mirzovi Tursunzade, uskutočnil 2-dňový online tréning prostredníctvom aplikácie ZOOM. Na tomto projekte, podporeného Svetovou bankou, sa zúčastnili univerzity z Ruskej federácie, Čínskej ľudovej republiky, Uzbeckej republiky a zo Slovenska.

    Výsledkom 3-ročného projektu a jeho vzdelávacieho procesu je i získanie medzinárodných skúseností pre implementáciu štandardov a učebných osnov pre špecializáciu „PR – Public Relations“, ktoré sa začnú používať od akademického roku 2021 – 2022 po schválení ministerstvom školstva a vedy Tadžickej republiky, spoločne s využívaním moderného laboratória pre novinárov elektronických médií, ktoré bude tiež plne funkčné od akademického roku 2021-2022. 

    Ako uviedol pre domáce médiá riaditeľ Vzdelávacieho televízneho a rozhlasového štúdia pán Muhammadnabi Musaev, medzinárodní odborníci z Katolíckej univerzity na Slovensku – profesorky Iveta Ubrežiová a Anna Diačiková sa podelili o svoje skúsenosti s výučbou tejto špecializácie pre miestnych odborníkov, pedagógov a študentov Fakulty réžie, filmu a televízie Tadžického štátneho inštitútu kultúry a umenia a po zaujímavých prednáškach poskytli konkrétne odpovede na otázky účastníkov vzdelávacej aktivity. Účastníci školenia vyjadrili presvedčenie a záujem pokračovať v spolupráci s KU i v budúcnosti. Riešenie projektu bolo v rokoch 2020 a 2021 negatívne poznamenané globálnou pandemickou situáciou a nebolo možné prednášať a viesť workshopy prezenčnou formou na Tadžickej univerzite, čo bolo obzvlášť zložité pre zainteresovaných partnerov projektu. Zo slovenskej strany boli prednášky i vzdelávacie materiály poskytnuté a vedené v anglickom jazyku a boli simultánne tlmočené do tadžického jazyka, vrátane diskusie.

    2-dňový online tréning otvorili koordinátori projektu: za Tadžickú stranu Dr. Mehriddin Kholov a za PF KU prodekanka pre zahraničné vzťahy a PR doc. Markéta Rusnáková, ktorá aj predstavila účastníčky tréningu z Katedry manažmentu v Poprade,  prof. Ivetu Ubrežiovú a Dr. Annu Diačikovú. Prof. Ubrežiová sa venovala oblasti možností štúdia a zároveň predstavila študijný program na bakalárskom stupni štúdia 3.3.15 Manažment a na magisterskom stupni štúdia 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku v študijnom odbore 8 Ekonómia a manažment. Zároveň vysvetlila aj podmienky, ktoré musia splniť študenti, ktorí chcú študovať ako zahraniční študenti v rámci univerzít a vysokých škôl na Slovensku. Dr. Diačiková sa venovala holistickému prístupu k tvorbe Public Relations na základe teórie a vlastných skúseností a predstavila príklady, ktoré manažovala v oblasti PR v podnikateľskej praxi v medzinárodnom prostredí. V závere 2-dňového školenia vyjadril koordinátor projektu  Dr. Mehriddin Kholov úprimné poďakovanie a vďačnosť za zdieľané odborné informácie, skúsenosti zo slovenského i EÚ prostredia pre vyučovanie PR na základe európskych vzdelávacích štandardov s kreditným systémom i praktické rady, ktoré budú využité pre vytvorenie hodnotenia systému odbornej prípravy špecialistov na Tadžickom štátnom inštitúte kultúry a umenia, zameraného na vysokoškolské štúdium Public relations, vrátane vzdelávacích štandardov a vzdelávacích programov v špecifikovanej oblasti odbornej prípravy.