Štátne záverečné skúšky na Katedre manažmentu

    V dňoch 7. až 10. júna 2021 sa konali na Katedre manažmentu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Poprade obhajoby bakalárskych a diplomových prác a štátne záverečné skúšky. Táto udalosť je pre mladého človeka výnimočná a posledné 2 roky sa zapíšu výnimočnosťou z dôvodu vírusovej pandémie aj pre akademické prostredie. Aj tento rok, ako v minulom akademickom roku boli štátnice poznamenané celosvetovou pandémiou vírusu SARS-CoV-2 a museli sme sa – či pedagógovia, tak aj študenti tejto situácii prispôsobiť a riešiť túto výnimočnú situáciu.

    Už prakticky letný semester v predchádzajúcom akademickom roku, tak v podstate aj celý tento akademický rok 2020/2021 sme strávili virtuálne v online prostredí, čo obnášalo prednášky, semináre a konzultácie k jednotlivým predmetom i záverečným prácam. Spoločne sme toto neľahké obdobie absolvovali so študentami prostredníctvom aplikácie MS Teams v prostredí internetu.

    Bolo to určite zaujímavé a pre danú situáciu nevyhnutné riešenie. Ale ako sme sa zhodli s našimi študentami, nenahradí to adekvátne každú situáciu a hlavne nie spätnú väzbu na prednášané témy v skupine študentov a ich vzájomné reakcie. Pretože hlavným zmyslom vzdelávania na vysokej škole nie je to, aby produkovala absolventa pre určitý segment a na konkrétnu pracovnú pozíciu, ale aby produkovala vzdelaného a rozmýšľajúceho človeka s hodnotovým zakotvením, kritickým myslením, ktorý vie a chce v každom čase prijímať nové vedomosti. Vzdelanie sa nemôže prispôsobovať aktuálnemu trhu práce v tak rýchlo sa meniacom svete, ale pre jeho budúce potreby.

    V dňoch 7., 8. a 10. júna sa konali štátnice študentov 1. stupňa bakalárskeho štúdia a 2. stupňa magisterského štúdia s fyzickou prítomnosťou študentov za prísnych hygienických podmienok a 9. júna online štátnice, čomu predchádzali garančné skúšky pripravenosti techniky na univerzite a na strane študentov, z ktorých niektorí boli od Popradu vzdialení aj niekoľko tisíc kilometrov. Takto starostlivo a detailne pripravený a overený proces štátnic sa podpísal na technicky bezproblémových štátniciach. Štátnice si však musí zopakovať, či už z odborných predmetov alebo neobhájením záverečnej práce cca 10% študentov v auguste. Ale to už je iný príbeh, nezavinený technikou.

    Absolventom našej Alma Mater želáme do života pevné zdravie a aby si našli v praxi priestor získané vedomosti a kompetencie využiť. A našim bakalárom želáme pekné a zaslúžené prázdniny a veríme, že sa s väčšinou stretneme na 2. stupni magisterského štúdia.