16. didaktická konferencia

  Konferencia s medzinárodnou účasťou zameraná na aktuálne pedagogicko-didaktické problémy, nové trendy vo vyučovaní matematiky, informatiky na základných, stredných a vysokých školách a na skvalitňovanie vyučovania odborných predmetov na všetkých typoch a stupňoch škôl.

  30.10.2023 PF KU

  Už po deviatykrát bola konferencia organizovaná v spolupráci Vysokej školy DTI (predtým Dubnického s Pedagogickou fakultou Masarykovej univerzity v Brne a v tomto roku po druhýkrát aj v spolupráci s Pedagogickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku. Konferencia si kládla za cieľ vytvoriť vhodné podmienky na výmenu informácií a skúseností z oblasti najnovších trendov vyučovania matematiky, prírodných, technických a odborných predmetov na základných, stredných a vysokých školách a spojením úsilia tvorivých pedagógov, vedeckých pracovníkov a doktorandov dosiahnuť vyššiu úroveň vzdelávania v spomínaných oblastiach.

  Rokovanie prebehlo v 3. sekciach:

  1. Aktuálne otázky informatiky, didaktiky matematiky a histórie matematiky
  2. Aktuálne otázky didaktiky odborných predmetov a dejín techniky
  3. Súčasné pedagogicko-didaktické problémy v kontexte prebiehajúcej školskej reformy