Hľadanie dobra v človeku

    Prednáška Prof. PhDr. Mirona Zelinu, DrSc.

    Dňa 27. apríla 2011 sme privítali na pôde Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity významného slovenského pedagóga a psychológa Prof. PhDr. Mirona Zelinu, DrSc., Dr.h.c, ktorý predniesol zaujímavú prednášku s názvom „PSYCHOEDUKÁCIA alebo HĽADANIE DOBRA V ČLOVEKU“.

    Autor prednášky sa v nej zamýšľal nad vysvetlením pojmu psychoedukácia, nad problémami vzdelávania detí a mládeže dnešnej doby, poukazoval na zložitosť teoretických a praktických otázok výchovy a nutnosť zmeny vo výchove mladej generácie. Vo svojej prednáške ďalej upozornil na nedostatky vývoja školstva po roku 1989, zdôrazňoval dôležitosť prepojenia medzi výchovou a vzdelávaním, upozornil na problém sprostredkovanej výchovy a na zhoršovanie správania sa u detí a mládeže dnešnej doby. V závere predniesol myšlienku o procese hľadania šťastia mladej generácie a potrebe lásky a disciplíny.

    Profesor Miron Zelina je jedným z najvýznamnejších slovenských autorov z oblasti pedagogiky a psychológie posledných čias. Je autorom mnohých odborných a populárno-náučných publikácií z oblasti výchovy a vzdelávania. Napísal osemnásť kníh, tri stovky odborných článkov, často sa prezentuje v televízii a rozhlase. Z jeho najnovších diel treba spomenúť Teórie výchovy alebo hľadanie dobra, ktorá vyšla v dvoch vydaniach a dostal za ňu cenu Literárneho fondu. Podľa učiteľských novín je najcitovanejším pedagogickým autorom na Slovensku.

    Učiteľ, humanista, znalec výchovy a vyučovania, no zároveň i človek s veľkým srdcom a bezpodmienečnou láskou k ľuďom a mladej generácii.