Zážitkovo o školstve v Historickej škole prof. Jozefa Mistríka (2022)

  Exkurzia v Španej Doline

  Dňa 26.4.2022 sa 25 študentov odboru Pedagogika spolu s 3 pedagógmi zúčastnilo exkurzie do Španej doliny, kde navštívili Historickú školu prof. Jozefa Mistríka. Objednaným interaktívnym programom nás sprevádzala jej súčasná riaditeľka a zároveň lektorka PaedDr. Katarína Lucinkiewczová, PhD.

  Počas dvoch hodín sa študenti cez zážitkové aktivity zoznámili s históriou danej školy, vyskúšali si vyučovanie matematiky, slovenského jazyka a písania. Sami si brkom a atramentom napísali dokument, vyskúšali si ako sa používali rôzne didaktické pomôcky na vyučovanie v minulosti a pod. V programe boli zahrnuté aj iné rôznorodé aktivity, viažuce sa na históriu unikátneho priestoru obce Špania Dolina (genius loci).

  Kompletný program sa skladal z dvoch častí: Prvá časť sa realizovala v interiéri Historickej školy prof. Jozefa Mistríka.Druhou časťou programu bola komentovaná prechádzka po náučnom banskom chodníku. Keďže bolo priaznivé počasie, program pokračoval v exteriéri obce, prechádzkou, kedy sme navštívili dominantu obce Kostol Premenenia Pána a Banícky orloj. Po obede nasledoval alternatívny program, návšteva Múzea medi.

  Študenti priamo v teréne spoznali a prehĺbili si poznatky o histórii školstva a o významnom pedagógovi prof. Jozefovi Mistríkovi. Téma bola obohacujúca jednak pre prepojenosť s predmetom Dejiny pedagogiky, Dejiny slovenského školstva a pedagogiky, ktoré sú taktiež predmetom štátnej skúšky odboru pedagogika. Téma exkurzie sa dotýkala aj prierezovej témy zo Štátneho vzdelávacieho programu, Regionálnej výchovy.

  Exkurzia bola podporená vďaka GAPF číslo 5/1a/2022. ĎAKUJEME!