Desiaty ročník konferencie ARS ET EDUCATIO

  V dňoch 21. – 23. novembra 2023 sa v rámci Týždňa vedy a techniky 2023 uskutočnil jubilejný desiaty ročník konferencie ARS ET EDUCATIO s medzinárodnou účasťou.

  Cieľom vedeckej konferencie, ktorú Katedra hudby každoročne organizuje v spolupráci s Katedrou výtvarnej výchovy a Katedrou predškolskej a elementárnej pedagogiky, je reflektovať problematiku umeleckého vzdelávania na rôznych typoch škôl, čomu zodpovedajú aj stanovené tematické okruhy konferencie. Za desaťročie jej existencie sa okrem konferenčného rokovania, na ktorom pravidelne prezentujú svoje príspevky účastníci zo slovenských, českých a poľských univerzít, konalo aj mnoho sprievodných podujatí: vernisáže, koncerty, hudobné a výtvarné dielne, či predstavenie publikácie P. Hochela: Lietala si lastovienka.

  Do konferenčného programu v tomto jubilejnom ročníku sa zapojilo 30 referujúcich účastníkov z radov doktorandov a vedecko-pedagogických pracovníkov z českých a slovenských pedagogických fakúlt. Naše pozvanie prijali kolegovia z inštitúcií, ktoré sa podieľajú na udržiavaní a rozvíjaní tradičných hodnôt, ale aj na novom prístupe k umeleckej edukácii v súlade s technologickým pokrokom, spoločenskými a ekonomickými zmenami. Príhovormi konferenciu otvorili doc. Jaroslav Demko, rektor Katolíckej univerzity a prof. Rastislav Adamko, prodekan pre vedu a umenie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

  Prvý konferenčný deň sa niesol aj v znamení aktívnej prezentácie umenia.

  1. Výtvarné umenie: V Galérii Univerzitnej knižnice KU na Hrabovskej ceste predstavili svoje vystavené dielapedagógovia Katedry výtvarnej výchovy – Rastislav Biarinec, Patricia Biarincová, Pavlína Fichta Čierna a Pavol Rusko. Kurátorkou výstavy s názvom Elementy, ktorú je možné navštíviť do konca decembra, je Andrea Smitková.
  2. Hudobné umenie: Koncert k sviatku sv. Cecílie sa stal už tradičnou súčasťou prvého konferenčného dňa (s výnimkou pandemických ročníkov). V tomto roku sa v Organovej sále Fakulty zdravotníctva KU predstavili umelci zo Sliezskej univerzity
   v Katoviciach – huslista Marcin Hałat a klaviristka Anna Miech. V ich pôsobivej interpretácii si publikum vypočulo 3 sonáty pre husle a klavír od Grażyny Bacewicz, Ludwiga van Beethovena a Antonína Dvořáka.

  Po trojročnej prestávke boli v rámci nášho podujatia znovu obnovené aj výtvarné a hudobné dielne, ktoré sa stretli s veľkým záujmom nielen zo strany účastníkov konferencie a študentov, ale aj zo strany učiteľov umeleckých predmetov na rôznych typoch škôl a z rôznych kútov Slovenska.

  Výtvarné dielne 22.11.2023 realizovala drotárka Eva Biarincová, ktorá zúčastneným predstavila začiatočné i pokročilejšie drotárske techniky.

  Hudobné dielne v dňoch 22. – 23.11.2023 viedli Lukáš Holec, zbormajster Českokrumlovského detského zboru a pedagóg na PF v Českých Budějoviciach a  Ladislav Onderčin, v súčasnosti poslucháč druhého ročníka magisterského štúdia na Pedagogickom inštitúte Zoltána Kodályho v Kecskeméte. Všetky hudobné dielne akcentovali rozvoj speváckych schopností žiakov pre rôzne typy a stupne škôl so zameraním na výchovu k čistej intonácii.

  Zjednocujúcou myšlienkou a odborným zámerom konferencie je hľadanie spoločných bodov, vnútorných vzťahov a súvislostí a aj rozvoj jedinečných tradícií v umeleckej edukácii. Verím, že rovnako ako prezentované výsledky vedeckých bádaní, tak aj tvorivé impulzy a podnety z praxe všetkých zúčastnených obohatili a utvrdili v presvedčení, že potreba kvalitného umeleckého vzdelávania nastávajúcich generácií je zmysluplnou a dôležitou úlohou.

   

  Autor textu: Mgr. et Mgr. art. Martina Procházková, PhD.

  Autori fotografii: Bc. Filip Burgr,  PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD., ArtD., PaedDr. Patricia Biarincová, PhD., Mgr. et Mgr. art. Martina   Procházková, PhD.