Medzinárodná vedecká konferencia: Digitálna gramotnosť učiteľa primárneho vzdelávania

    Medzinárodná vedecká konferencia

    Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky organizuje

    v rámci projektu VEGA 1/0748/20 Diagnostikovanie digitálnej gramotnosti učiteľov primárneho vzdelávania v kontexte pregraduálnej prípravy a edukačnej reality,

    medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá je zameraná na predstavenie aktuálnych trendov a výskumov
    v oblasti digitálnej gramotnosti učiteľa so zameraním na prezentáciu výsledkov výskumu v oblasti používania IKT učiteľom na 1. stupni ZŠ.