Osvetové podujatie na PF KU v rámci Európskeho týždňa testovania HIV a žltačky

  V rámci Európskeho týždňa testovania na pohlavne prenosné ochorenia sa v pondelok 20. 11. 2023 na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnilo podujatie "Bezpečnosť (nielen) na internete".
  Osvetové podujatie na PF KU v rámci Európskeho týždňa testovania HIV a žltačky

  V rámci Európskeho týždňa testovania na pohlavne prenosné ochorenia sa v pondelok 20. 11. 2023 na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnilo podujatie "Bezpečnosť (nielen) na internete". Hlavnými organizátormi boli prodekanka pre výchovu a vzdelávanie doc. PhDr. Angela Almašiová, PhD. a PhDr. Filip Gerec, MBA, MPH doktorand z Katedry sociálnej práce.

  Podujatie zdôrazňovalo význam vzdelávania a osvety v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti. Za účasti približne 100 študentov pomáhajúcich a zdravotníckych profesií, ako aj maturantov miestnej strednej zdravotníckej školy, bola téma bezpečnosti prezentovaná ako multidisciplinárna a nevyhnutná súčasť každodennej praxe.

  Podujatie otvorila prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobility doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., čím zdôraznila jeho akademický a spoločenský význam. Špeciálnymi hosťami boli Bc. Monika Kochlöflová a Mgr. Veronika Bílková, sociálne pracovníčky z českej organizácie R-R, založenej v apríli 1992 v Brne PhDr. Hanou Malinovou, CSc. Táto neštátna nezisková organizácia, pôsobiaca v 13 krajoch v ČR sa už viac ako 30 rokov snaží zlepšovať postavenie žien a mužov poskytujúcich platené sexuálne služby, pričom prispieva k ochrane verejného zdravia princípmi harm reduction. Sociálne pracovníčky rozprávali o svojej práci, ktorá zahŕňa poskytovanie anonymných, odborných a bezplatných poradenských služieb. Súčasťou ich činnosti je aj možnosť poskytnutia vyšetrenia na pohlavne prenosné ochorenia, ako sú HIV, syfilis, žltačka typu C, kvapavka a chlamýdie, vykonávané v Poradenských centrách a v rámci terénnych programov. Podujatie poskytlo študentom príležitosť nielen načerpať teoretické vedomosti, ale aj pochopiť praktické aspekty práce v sociálnej oblasti. Prítomní mali možnosť v praktickej časti diskutovať o konkrétnych prostriedkoch prevencie a uvažovať tak o rôznych aspektoch bezpečnosti. Toto podujatie bolo nielen vzdelávacím zážitkom, ale aj platformou pre diskusiu a zdieľanie skúseností, a to v duchu multidisciplinárneho prístupu, ktorý je nevyhnutný pre zodpovedné a informované rozhodovanie v oblasti zdravia a bezpečnosti verejnosti. V mene organizátorov vyjadrujeme vďaku všetkým, ktorí sa podieľali na úspechu tohto podujatia, a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s organizáciou R-R.

  Autor: PhDr. Filip Gerec, MBA, MPH