Vzdelávame pracovníkov sociálnych služieb

  Projekt: Demence nezná hranice – zlepšujeme péči o osoby s demencí prostřednictvím vzdělávání a využívání ICT

  Katedra sociálnej práce je partnerom v projekte INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika Alzheimerov Most, ktorého cieľom je zvýšiť poznatky o problematike starostlivosti  o osoby s demenciou. Sociálne služby mesta Kroměříž a Mesto Ružomberok majú skúsenosti so starostlivosťou o ľudí s demenciou  v pobytových sociálnych službách. Katolícka univerzita v Ružomberku, Katedra sociálnej práce sa problematikou práce s osobami s demenciou zaoberá v rámci vzdelávania v študijnom odbore sociálna práca. Preto je v projekte dôležitým partnerom, zabezpečuje vzdelávanie  vo vybraných metódach sociálnej práce pre pracovníkov v sociálnych službách v SR a CZ. Cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia cezhraničných regiónov a zamestnanci samosprávy. 

   

  Názov projektu: Demence nezná hranice – zlepšujeme péči o osoby s demencí prostřednictvím vzdělávání a využívání ICT

  Kód žádosti:  
  CZ/FMP/11b/10/139  

  Program: 
  Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, Fond malých projektů 

  Prioritní osa: 
  3 Rozvoj místních iniciativ 

  Konkrétní cíl: 
  3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů 

  Oblast podpory: 
  119 Investice do institucionálních kapacit a do efektivnosti veřejných správ a veřejných služeb na národní, regionální a místní úrovni v zájmu reforem, lepší právní úpravy a kvalitní správy 

  Období realizace: 
  09/2022 – 03/2023 

  Celkový rozpočet: 
  23 478,80 EUR 

  Výše dotace: 
  19 964,63 EUR (dotace 85 %) 

  Stručný obsah: 
  Projekt si klade za cíl zvýšit znalosti o problematice péče o osoby postižené demencí. Sociální služby města Kroměříže získávají zkušenosti s péčí o osoby s demencí při každodenní práci v pobytových službách.  
  Partner Katolícka univerzita v Ružomberoku se problematikou práce s osobami postiženými demencí zabývá a dlouhodobě zajišťuje vzdělávání.  
  Partneři se budou věnovat zvýšení kvality individuální osobní péče o klienty sociálních služeb postižené/ohrožené demencí, dále zapojování ICT do práce sociálních služeb, podporovat komunikaci s rodinou a řízení kvality. 
  Společné vzdělávání, sdílení znalostí a zkušeností a společná tvorba videomateriálů napomůže ke zvýšení potenciálu pro péči na obou stranách hranic. 

  Cílová skupina: obyvatelé příhraničních regionů, zaměstnanci samosprávy.