Študentská vedecká aktivita KTVŠ PF KU

  Závery svojej vedeckej práce prezentovalo spolu 8 študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia

  Dňa 3.5.2023 sa na pôde pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity konala na katedre telesnej výchovy a športu Študentská vedecká aktivita (ŠVA), ktorá formuje mladých vedcov a zároveň pripravuje študentov k obhajobe záverečných prác ako i na ďalšie konferencie nielen u nás na Slovensku. Závery svojej vedeckej práce prezentovalo spolu 8 študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia, ktorí ukončujú štúdium v tomto akademickom školskom roku. Celkovo je to 2. ročník ŠVA, ktorý organizuje katedra telesnej výchovy a športu pedagogickej fakulty KU. Prinášame vám vyjadrenie vedúceho katedry PaedDr. Andreja Hubináka, PhD. :

  s radosťou konštatujem, že vedecká, ale aj osobnostná úroveň našich študentov z roka na rok stúpa. Zúčastnení študenti preukázali penzum odborných vedomostí. Orientovali sa vynikajúco v problematike športovej edukológie. Jeden výskum bol zameraný na oblasť športovej kinantropológie. Dvaja najlepší študenti, konkrétne Mário Róth a Patrik Jelínek postupujú na celoslovenské kolo ŠVOČ, ktoré sa bude konať v Nitre dňa 11.5.2023. Týmto oboch študentom zo srdca gratulujem a teším sa na ich ďalšie vedecké pôsobenie.

  Ocenenie katedry si onedlho prevezmú osobne z rúk pána dekana pedagogickej fakulty KU PaedDr. Petra Kršku, PhD. Katedra telesnej výchovy a športu participuje s katedrou predškolskej a elementárnej pedagogiky PF KU, z ktorej sme uvítali hostí. Veríme, že vedecká činnosť študentov bude napredovať pozitívne ďalej a v budúcom roku sa budeme tešiť väčšiemu počtu a ďalším kvalitným vystúpeniam na konferencii. 

  PaedDr. Andrej Hubinák, PhD.
  Vedúci KTVŠ PF KU v Ružomberku