Katedra hudby, Katedra výtvarnej výchovy a Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PF KU
  v Ružomberku

  Vás srdečne pozývajú na

   vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou

  ARS ET EDUCATIO X.

  Ružomberok 21.− 23.11.2023

  Cieľom vedeckej konferencie Ars et educatio s medzinárodnou účasťou je reflektovať problematiku umeleckého vzdelávania na rôznych typoch škôl. K rokovaciemu programu pozývame vedecko-pedagogických pracovníkov, pedagógov umeleckých predmetov na rôznych stupňoch škôl a študentov dennej a externej formy doktorandského štúdia v odbore didaktika hudby, didaktika výtvarného umenia, didaktika primárneho vzdelávania (so zameraním hudobnú a výtvarnú výchovu). / The aim of the scientific conference Ars et educatio with international participation is to reflect on the issue of arts education in different types of schools. We invite scientific and pedagogical staff, teachers of art subjects at various levels of schools and students of full-time and part-time doctoral studies in the field of music didactics, didactics of fine arts, didactics of primary education (with a focus on music and art education).

  Viac informáciií na webovej stránke konferencie

  Tematické zameranie konferencie / Topics of the conference: 

  1. Regionálna výchova a ľudová kultúra v súčasnom vzdelávaní / Regional education and folk culture in contemporary education

  2Tvorivé prístupy v umeleckom vzdelávaní s akcentom na hudobné a výtvarné umenie / Creative approaches in art education with an emphasis on music and fine arts 

  3.Jubilujúce osobnosti hudobného a výtvarného umenia na Slovensku s presahom do ich pedagogickej činnosti / Jubilant personalities of music and fine arts in Slovakia with an overlap into their pedagogical activities

  Príspevky doktorandov nemusia nutne korešpondovať s tematickými okruhmi konferencie. Vedecké príspevky budú recenzované a publikované. /The contributions of doctoral students do not necessarily correspond to the thematic areas of the conference. Scientific papers will be reviewed and published .

  Účasť na konferencii je potrebné potvrdiť vyplnením prihlášky prostredníctvom webovej aplikácie na stránke konferencie a zaplatením účastníckeho poplatku do 31. 10. 2023. / Participation in the conference must be confirmed by filling out the application via the web application on the conference website and paying the participation fee by October 31, 2023

  Predpokladaný harmonogram konferencie/ Expected conference schedule:

  Utorok, 21.11.2023/ Tuesday, November 21, 2023

  9:00 - 16:30 hod. Konferenčný program/ conference programme

  18:00 hod. Koncert/ Concert

  Streda, 22.11.2023/ Wednesday, November 22, 2023

  9:00 - 13:00 hod. Konferenčný program/ conference programme

  9:00 - 16:30 hod. Hudobné a výtvarné dielne/ music and art workshops

  Štvrtok, 23.11.2023/ Thursday, November 23, 2023

  10:00 - 15:00 hod. Hudobné dielne/ music workshops 
   

  Miesto konania konferencie /Conference location:

  Konferencia sa uskutoční v priestoroch Katedry hudby a Katedry výtvarnej výchovy PF KU v Ružomberku, na Námestí A. Hlinku 56 a v priestoroch FZ KU v Ružomberku, na Námestí A. Hlinku 60. / The conference will take place in the premises of the Department of Music and the Department of Art Education Faculty of Education of KU in Ružomberok, at A. Hlinku Square 56 and in the premises of the Faculty of Health of KU in Ružomberok, at A. Hlinku Square 60.

  Dielne/Workshops:

  Podrobné informácie k dielňam - viď. podstánku. Aktívni účastníci konferencie môžu svoj záujem o účasť  na zvolenej dielni vyznačiť v prihláške. Za dielňu neplatia./Detailed information about the workshops - see the sub-tab. Active participants of the conference can indicate their interest in participating in the chosen workshop in the registration form. There is no fee for the workshop.
   

  Ostatné informácie/ Other information:

  Obedy je možné zabezpečiť v školskej jedálni vo vedľajšej budove, na výber je z dvoch jedál. Pokiaľ máte záujem o zabezpečenie stravy, uveďte túto skutočnosť v poznámke v prihláške. Obed stojí 5 €, poplatok za objednanú stravu prosíme uhradiť spolu s konferenčným poplatkom na vyššie uvedený účet. Ubytovanie si účastníci konferencie zabezpečujú a hradia sami. / Lunch can be provided in the school canteen in the next building, there are two meals to choose from. If you are interested in providing meals, please indicate this in a note on the application form. Lunch costs 5 €, please pay the fee for the ordered meal together with the conference fee to the above account. Conference participants are responsible for their own accommodation.

  Informácie k publikovaniu príspevkov/ Information on publishing papers:

  Prosíme účastníkov, aby svoje príspevky zasielali vo formáte programu Word (v tvare Priezvisko_prispevok.doc) na e-mailovú adresu konferenciakh@gmail.com. Termín na zaslanie príspevkov je do 31.12.2023 24:00 hod. Zaslané príspevky musia rešpektovať nasledujúce požiadavky na formálnu úpravu príspevkov a etický kódex (odkazy na tieto dokumenty sú umiestnené pod textom). Príspevky, ktoré nezodpovedajú formálnym požiadavkám, nebudú uverejnené. / Participants are kindly requested to send their articles in Word format (in the form Surname_prispevok.doc) to the e-mail address konferenciakh@gmail.com. The deadline for articles is December 31, 2023 24:00. Articles must respect the following requirements for the formal editing of papers and the code of ethics (links to these documents are located below the text). Articles that do not meet the formal requirements will not be published.

  Informácie o úhrade poplatku / Fee payment information:

  Účastnícky poplatok 25 € prosíme uhradiť bankovým prevodom najneskôr do 31.10.2023. / The participation fee of € 25, please pay by bank transfer no later than October 31, 2023.

  Príjemca / Recipient:

  Katolícka univerzita v Ružomberku

  Pedagogická fakulta

  Hrabovská cesta 5512/1 A

  034 01 Ružomberok

  Banka / Bank: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 81005 Bratislava 15

  Číslo účtu / Account number: 7000224305/8180

  IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305

  SWIFT: SPSRSKBA

  Variabilný symbol / Variable symbol: 130141

  Správa pre prijímateľa / Message for recipient: ARS ET EDUCATIO, Meno a priezvisko / ARS ET EDUCATIO, Name and surname

  Vedecký výbor konferencie / Conference committee

  prof. PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD.

  prof. ThDr. Lic. Rastislav Adamko PhD.

  prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

  prof. MgA. René Adámek

  doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.

  doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.

  doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.

  PaedDr. Martina Krušinská, PhD.

  PaedDr. Mgr. art. Patrícia Biarincová, PhD.

  PaedDr. Mária Vargová, PhD.

  Mgr. et Mgr. art. Martina Procházková, PhD.

  PaedDr. Miriam Matejová, PhD.

  Organizačný tím konferencie / Conference organizing team

  Mgr. et Mgr. art. Martina Procházková, PhD.

  PaedDr. Mgr. art. Patrícia Biarincová, PhD.

  PaedDr. Mária Vargová, PhD.

  Mgr. Kristína Magátová, DiS. art.

   

  Niektoré aktivity realizované v rámci konferencie sú súčasťou riešenia projektu KEGA 009KU-4/2023 Vokálna intonácia v praxi základných a základných umeleckých škôl.