Stretnutie expertov medzinárodného projektu ASEB – Active Seniors Educations withouth Barriers

  Cieľom projektu je vytvorenie systému inkluzívneho vzdelávania seniorov s využitím informačných technológií a neverbálnej komunikácie pomocou hudby.
  Stretnutie expertov medzinárodného projektu ASEB – Active Seniors Educations withouth Barriers

  Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Katedrou hudby na Pedagogickej fakulte KU sa v septembri roku 2020 stala súčasťou medzinárodného projektu Aktívne bezbariérové vzdelávanie pre seniorov (ASEB), ktorého hlavným riešiteľom je Ostravská univerzita v Ostrave. Ďalšími partnermi sú dve portugalské inštitúcie – Seniorská Univerzita vo Ferreira do Zêzere (Universidade Sénior de Ferreira do Zêzere) a Asociačná sieť univerzít tretieho veku (RUTIS – Associação Rede de Universidades da Terceira Idade) so sídlom v Porte. Do projektu sú zapojení manažéri, ekonómovia, technici, hudobní odborníci a experti z oblasti kultúrneho dedičstva zo všetkých štyroch inštitúcií, ktorí pracujú pod dohľadom hlavnej koordinátorky projektu Ing. Zdeňky Telnarovej, Ph.D. z Ostravskej univerzity. Účastníkmi projektu za slovenskú stranu sú doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD., doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD., PaedDr. Martina Krušinská, PhD., Mgr. art. Janka Klimeková, PhD., prof. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD., doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, PhD., Ing. Jana Husarčíková a PhDr. Marcela Ižová, PhD.

  Cieľom projektu je vytvorenie systému inkluzívneho vzdelávania seniorov s využitím informačných technológií a neverbálnej komunikácie pomocou hudby. Používanie hudby v geriatrii a gerontológii je čoraz frekventovanejšie, pretože hudba má výrazné účinky na psychologickej, emocionálnej, fyzickej a sociálnej úrovni, ktoré nakoniec ovplyvňujú úroveň sebaúcty a socializácie starších ľudí. Hudobné činnosti vykonávané staršími ľuďmi, najmä tie, ktoré majú improvizačný charakter, môžu mať vplyv na výkonnosť a zlepšovanie fyzického i psychického stavu seniorov. A keďže v projekte ASEB zúčastnení aktéri pochádzajú z rôznych etnických skupín, je nevyhnutné zamerať sa aj na význam interkultúrneho vzdelávania. Jedným z najdôležitejších zámerov projektu je vzbudenie aktívneho prístupu seniorov k vzdelávacím aktivitám a sociálnemu začleneniu.

  Už po prvom roku riešenia sa partneri tešia z prvých konkrétnych výsledkov. Krátko po spustení projektu ostravský partner vytvoril e-platformu na zdieľanie informácií a vzájomnú komunikáciu, ktorá sa postupne dopĺňa o nové informácie. Hudobní experti pod dohľadom hlavnej manažérky spoločne vytvorili dva metodické dokumenty, z ktorých širšia verzia zachytáva ciele, štruktúru, náplň a realizáciu celého projektu, užšia verzia má ambíciu stať sa akousi príručkou pre zbormajstrov seniorských speváckych zborov. Do konca kalendárneho roka sa zavŕši práca na medzinárodnom spevníku, ktorý sa stane hlavným študijným materiálom pri príprave a realizácii záverečného výstupu projektu – koncertu medzinárodne vytvoreného seniorského zboru v roku 2022 v Českej republike. Nemenej významnou aktivitou, ktorá má ambíciu preniesť sa do širšieho priestoru seniorského vzdelávania, je e-learningový kurz Kultúrne dedičstvo: jeho obsahová náplň je pripravená v troch jazykových mutáciách a v dohľadnej dobe sa stane predmetom vzdelávania účastníkov projektu. 

  V dňoch 23. – 24. novembra 2021 sa v Organovej sieni Dekanátu FZ KU uskutočnilo plánované pracovné stretnutie manažérov, lektorov a hudobných expertov zo všetkých partnerských krajín, na ktorom sa hodnotili splnené úlohy projektu a upresnila sa realizácia ďalších výstupov. Doterajšie plnenie úloh zo strany slovenského partnera boli hodnotené veľmi pozitívne, pričom osobitne bolo vyzdvihnuté príkladné dodržiavanie stanovených termínov. V nasledujúcom roku riešenia bude prebiehať pilotáž, t. j. implementácia pripravených dokumentov do praxe v seniorskom prostredí a príprava vybraných seniorov zo všetkých partnerských krajín na záverečný koncertný output. 

  Po pracovnom rokovaní prvého dňa si zahraniční hostia prezreli Univerzitnú knižnicu KU a pred začatím druhého rokovacieho dňa boli oficiálne prijatí na Mestskom úrade v Ružomberku. Všetci zúčastnení experti na záver stretnutia skonštatovali veľmi dobrý priebeh riešenia projektu napriek pretrvávajúcej pandemickej situácii a ocenili doterajší prínos vzájomnej medzinárodnej spolupráce.

  Autor: Janka Bednáriková
  Foto: Marcela Ižová