Výberové konanie na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku

Dekan  Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

 • 1 miesto profesora/profesorky pre odbor mediálne a komunikačné štúdiá (23.),
 • 1 miesto profesora/profesorky pre odbor filológia (11.) so zameraním teóriu vyučovania slovenského jazyka,
 • 1 miesto docenta/docentky pre odbor filológia (11.) so zameraním na slovenský jazyk a literatúru.

Požiadavky:

 • kvalifikačné predpoklady a schopnosti podľa § 75 zákona č. 131/2002;
 • dosiahnuté vzdelanie zodpovedajúce funkčnému miestu;
 • splnené predpoklady podľa Ex corde ecclesiae

K prihláške do výberového konania treba predložiť:

 • štruktúrovaný životopis;
 • jednu ukážku uchádzačovej publikačnej činnosti (článok, kapitola knihy alebo kvalifikačnej práce);
 • štruktúrovaný zoznam publikačnej činnosti;
 • osobný dotazník (ŠEVT alebo KU);
 • pri funkčnom mieste profesor: doklad o získaní vedecko-pedagogického titulu profesor;
 • pri funkčnom mieste docent: doklad o získaní vedecko-pedagogického titulu docent;

Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, profesor – 11. platová trieda, docent – 10. platová trieda).

Nástup do zamestnania – podľa dohody.

Termín podania prihlášok – do 10. marca 2021 do 12.00 hod. na adresu: Dekanát FF KU, Hrabovská cesta 1B, 034 01 Ružomberok. Na obálku jasne vyznačiť „VK, funkčné miesto, číslo odboru - neotvárať“. Uchádzači, ktorí splnia požiadavky výberového konania, budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční dňa 17. marca 2021 od 13.00 hod.

 

V Ružomberku 17. februára 2021                                                 

doc. Mgr. Marek Babic, PhD.

                                                                                                            dekan FF KU