Naša prezentácia Dňa otvorených dverí

    Katedra anglického jazyka a literatúry FF KU v Ružomberku ponúka študijné programy na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia pre uchádzačov o štúdium učiteľstva (anglický jazyk a literatúra v kombinácii) a pre uchádzačov o filologicko-kulturologické štúdium (anglistika a amerikanistika – jednoodbor a anglistika a amerikanistika – medziodbor v kombinácii s filozofiou a históriou). V rámci svojich študijných programov zabezpečuje katedra anglického jazyka a literatúry výučbu širokej škály jazykovedných, literárnovedných, kulturologických a metodologických predmetov, kde majú študenti možnosť interaktívnou formou získať vedomosti a zároveň príležitosť rozvíjať si kritické myslenie a zručnosti potrebné pre efektívne formulovanie a obhájenie svojich názorov v anglickom jazyku.

    Absolventi bakalárskych študijných programov sa môžu uplatniť v oblastiach, ako sú napríklad koordinácia projektov, turistický ruch, domáce a zahraničné masmédiá, neziskové organizácie a občianske združenia, domáce a zahraničné kultúrne inštitúcie, styk s verejnosťou.

    Absolventi magisterských študijných programov sa môžu uplatniť v oblastiach, ako sú napríklad koordinácia projektov, prekladateľstvo, turistický ruch, domáce a zahraničné masmédiá, personalistika, neziskové organizácie a občianske združenia, domáce a zahraničné kultúrne inštitúcie, styk s verejnosťou, štátna a verejná správa, diplomatické služby.