Výberové konanie na Filozofickej fakulte KU vyhlásené 10.1.2023

  Dekan  Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a so Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

  • 1 miesto odborného asistenta pre Centrum pre interdisciplinárne štúdiá so zameraním na právnu filozofiu.

  Požiadavky:

  1. kvalifikačné predpoklady a schopnosti podľa § 75 zákona č. 131/2002;
  2. dosiahnuté vzdelanie zodpovedajúce funkčnému miestu;
  3. splnené predpoklady podľa Ex corde ecclesiae

  K prihláške do výberového konania treba predložiť:

  • štruktúrovaný životopis;
  • jednu ukážku uchádzačovej publikačnej činnosti (článok, kapitola knihy alebo kvalifikačnej práce);
  • štruktúrovaný zoznam publikačnej činnosti;
  • osobný dotazník (ŠEVT alebo KU);
  • doklad o získaní vedecko-pedagogického titulu PhD.

  Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, odborný asistent – 9. platová trieda).

  Nástup do zamestnania – 1. februára 2023.

  Termín podania prihlášok – do 22. januára 2023 na adresu: Dekanát FF KU, Hrabovská cesta 1B, 034 01 Ružomberok. Na obálku jasne vyznačiť „VK, odborný asistent, CIS – neotvárať“. Uchádzači, ktorí splnia požiadavky výberového konania, budú pozvaní na osobné pohovory, ktoré sa uskutočnia 31. januára 2023 o 9:00. Ich forma bude špecifikovaná po zasadnutí komisie pre výberové konanie dňa 23. januára 2023.

   

  V Ružomberku 10. januára 2023
  doc. Mgr. Marek Babic, PhD., m. p.
  dekan FF KU

  1) Zoznam členov výberovej komisie:

  Terézia Rončáková, PhD. (predsedníčka komisie)

  ThDr. Rastislav Adamko, PhD.

  Miroslav Huťka, PhD.

   

  2) Údaje uchádzačov podľa § 77, ods. 8, písm. b) zákona o vysokých školách:

  Vybraný uchádzač: Mgr. Samuel Štefan Mahút, PhD., nar. 1994

  Vzdelanie (výber): Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku – magisterské štúdium slovenského jazyka a literatúry a filozofie 2018; Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku – rozširujúce štúdium anglického jazyka a literatúry 2021; Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku – doktorandské štúdium systematickej filozofie 2021.

  Priebeh zamestnaní: ZŠ s MŠ Babín – učiteľ druhého stupňa ZŠ.

  Odborné zameranie: právna filozofia.

  Publikačná činnosť: 1.

  Ohlasy: 0.

  Doktorandi: 0.

  3) Názov študijného odboru, v ktorom má vybraný uchádzač pôsobiť: -
  4) Počet uchádzačov: 1